Viimati uuendatud: [15.08.2017]

1. Üldised tingimused

Meie, TSC Volitatud hoolduskeskusesse, tel +372 64 050 74, info@etsc.ee, www.etsc.ee (edaspidi: meie) osutame oma klientidele pidevalt uusi, tänapäevastele standarditele vastavaid teenuseid. Meile on olulised mitte ainult klientide mugavus ja võimalused, mida tagavad meie pakutavad teenused, vaid ka klientide privaatsuse kaitsmine. Me panustame ressursse selleks, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt, ning hoolitseme oma igapäevatöös selle eest, et klientide andmed oleksid kaitstud.  

Nende privaatsuspõhimõtete eesmärk on teavitada meie tagatavast klientide privaatsuse kaitsest, selgitada seda, kuidas me kaitseme kliendi isikuandmeid, ning aidata klientidel mõista, kuidas klientide isikuandmeid töödeldakse ning millised on meie ja klientide õigused ja kohustused. 

Me peame isikuandmete töötlemisel kinni riigis kehtivatest õigusaktidest ning pädevate asutuste poolt välja antud juhistest ja määrustest, samuti Euroopa Liidu õigusaktidest, sealhulgas nõuetest, mis on kehtestatud andmete töötlemise, ausate äritavade ja tarbijate õiguste kaitse valdkonnas. 

Neid privaatsuspõhimõtteid rakendatakse meie ja kliendi vahelistes suhetes, sealhulgas puudutab see iga praegust klienti, ostjat või teist isikut, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada mõnd meie teenust, kes pöördub meie poole mis tahes taotluse või päringuga, esitab mis tahes dokumendi, külastab meie veebisaiti või klienditeeninduskeskusi ja müügikohti, muid meie objekte või meie korraldatud üritusi või võtab meiega ühendust sidevahendite, sealhulgas posti, e-posti või telefoni abil (edaspidi üldiselt: klient). 

Neid privaatsuspõhimõtteid ei rakendata teiste ettevõtjate poolt tehtava andmetöötluse puhul, sealhulgas siis, kui klient külastab teise ettevõtja veebisaiti või kasutab teise ettevõtja teenuseid ja pääseb sellele veebisaidile või teenustele juurde meie suhtluskanalite, sealhulgas veebisaidi kaudu. Neil juhtudel kutsume me üles tutvuma vastava ettevõtja poolt antud isikuandmete töötlemist puudutavate garantiidega.

Me oleme need privaatsuspõhimõtted koostanud võimalikult lihtsad, ent kui sellised terminid nagu „anonüümistatud andmed“, „isikuandmed“ jne ei ole tuttavad, palume kõigepealt tutvuda allpool olevate terminitega, mida on neis privaatsuspõhimõtetes kasutatud.

 • Isikuandmed – mis tahes teave, mis puudutab identifitseeritud või identifitseeritavat füüsilist isikut (andmesubjekti), näiteks eesnimi, perekonnanimi jne. 
 • Anonüümistatud andmed – teave, mis ei ole isikuandmed ja mida ei saa enam füüsilise isikuga seostada, sest kõik isikut identifitseerivad elemendid on andmekogumist eemaldatud. 
 • Teenused – igat liiki teenused, mida me pakume kohapeal või kaugteel. 

2. Kuidas me isikuandmeid saame ja milline on andmetöötluse alus

Me pakume oma klientidele laia teenustevalikut. Teave, mida me isiku kohta saame, sõltub teenusest, mida klient kasutab või millega klient on liitunud. Samuti saame me sellist teavet, mille klient on meile andnud mis tahes vormis koostöö käigus. 

Me võime saada isikuandmeid eri viisidel, sealhulgas järgmistel.

 • Klient on esitanud meile oma isikuandmed, st kui klient või tema volitatud isik võtab meie või meie volitatud isikutega ühendust või teeb koostööd, näiteks kasutades meie teenuseid, või nõuab mingit teavet või esitab avalduse konkreetse küsimuse või taotluse läbivaatamiseks, külastab meie klienditeeninduskeskusi või võtab meiega ühendust meie määratud infokanalite kaudu.
 • Andmed luuakse meie teenust kasutades, näiteks helistades või külastades või kasutades meie veebisaiti. 
 • Me võime saada andmeid teistest allikatest, näiteks kui klient alustab suhtlust meiega teiste teenusepakkujate või koostööpartnerite juures, näiteks seadmete või nende tarvikute ostmiseks, tellimuste kohaletoimetamiseks või seadmete remonti puudutavate küsimuste lahendamiseks. Õigusaktide nõuete täitmiseks ja pikaajalise koostöö võimaluste tagamiseks võib meil tekkida vajadus pärida andmeid õigusaktide alusel ka avalikest registritest. 

Kliendil on õigus keelduda meile oma isikuandmete esitamisest, kuid sel juhul on võimalik, et me ei saa tagada kliendi soovitud teenuseid, ning tehingu sõlmimisest keeldutakse. 

Me töötleme andmeid ainult vastavalt konkreetsele andmetöötluse alusele, sh võttes aluseks kliendi päringu ja sellega seotud tehingu tagamise; kliendi antud nõusoleku raamistiku; õigusaktides sätestatud nõuete täitmise, samuti meie ja kolmandate isikute legitiimsete huvide kaitse, mida me teeme kliendi õiguste ja huvide vahelist tasakaalu järgides. 

3. Milliseid isikuandmeid me saame 

Isikuandmete liigid võivad erineda sõltuvalt kasutatavast teenusest või koostööst. Üldised isikuandmete liigid võib jagada järgmistesse isikuandmete kategooriatesse:

 • põhiteave, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • kliendisuhetega seotud andmed, näiteks teave kliendile osutatud teenuse kohta ja teenuse osutamisest tulenevad andmed, näiteks seadmete või tarvikute ostmine ja sellega seotud tehingut tõendavad dokumendid; saadetiste kohaletoimetamise teenuse andmed; seadmete remondi ja sellega seotud seadme andmed, sh seadme tootja, mudel, IMEI-kood, komplektsus, defektide kirjeldus, visuaalne pilt – hinnang, turvakood, kui see on; seadmete andmete varundamise teenusega seotud andmed; maksetega seotud dokumendid ja nende andmed; kliendisuhtluse andmed, mida me saame kohapeal või kaugkontakti käigus kliendiga, näiteks meile adresseeritud e-posti saadetised, avaldused või telefonikõne käigus esitatud teave ja kliendiga sõlmitud kokkulepped; kliendi taotlused või keelud konkreetsete andmete töötlemiseks vastaval eesmärgil;
 • andmed, mis on saadud kliendi nõusoleku alusel ja defineeritud hetkel, mil see nõusolek on antud. Kliendil on õigus meile antud nõusolek igal ajal tühistada sama lihtsal viisil, nagu see on antud, sealhulgas meie suhtluskanaleid kasutades. Nõusolek kehtib kuni selle täideviimiseni või tühistamiseni, sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem. Tühistamine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis on leidnud aset enne vastava nõusoleku tühistamist.

Me ei kogu ega töötle teadlikult isiklikult identifitseeritavat teavet neilt isikutelt, kes on nooremad õigusaktides sätestatud vanusepiirist, mis annab õiguse iseseisvalt tegutseda. Me austame selliste isikute õigusi ning teenuste vajalikkuse korral palume võtta meiega ühendust nende isikute vanemal või eestkostjal. 

4. Kuidas me isikuandmeid kasutame

Me töötleme isikuandmeid, et tagada teenuste osutamine, tõhus klienditeenindus, koostöö ning muud meie tegevuse ja klientide jaoks olulised toimingud. 

Klientide isikuandmete kaitsmiseks eelistame me anonüümistatud andmete töötlemist, mis väldib isiku identifitseerimist. Siiski on meil sageli vaja töödelda identifitseeritavaid isikuandmeid, lähtudes osutatava teenuse või koostöö olemusest ning täites siduvate õigusaktide nõudeid. Sel juhul töötleme me andmeid, järgides rakendatavaid andmetöötluse põhimõtteid, eriti andmetöötluse minimeerimise põhimõtet ja teisi õigusaktides sätestatud nõudeid. 

Me töötleme isikuandmeid ainult konkreetselt vajalikel eesmärkidel, näiteks:

 • Teenuste osutamise kvaliteedi kontrollimine. Meile on oluline, et osutatavad teenused oleksid kvaliteetsed ja vastaksid tehingule õigusaktides sätestatud kliendi õiguste kohaselt, seetõttu võidakse teatud juhtudel isikuandmeid töödelda kvaliteedi kontrollimiseks.  
 • Esitatud küsimuste lahendamine, sealhulgas mitmesuguste esitatud küsimuste või kaebuste läbivaatamine ja lahendamine. 
 • Teenuste osutamise ja tehingu täitmise tagamine. Me töötleme andmeid teenuste tagamiseks. Näiteks töötleme me andmeid selleks, et me võiksime teha soovitud seadme remonti või toimetada kohale soovitud saadetise. Me töötleme isikuandmeid klientidega suheldes, näiteks saadame teenusega seotud teateid, et teavitada teenuse osutamise tulemusest või anda kliendile muud olulist teavet. Samuti võib meil olla vaja võtta kliendiga ühendust seoses teenuse osutamisega, et täpsustada näiteks tellimuse teavet või esitatud remondiavalduse kirjeldust või selgitada välja muu lisateave, mis soodustab tehingu täitmise käiku. Tehingute täitmise jälgitavuse tagamiseks võidakse meie kokkulepped ja vestlused kliendiga konkreetsete küsimuste lahendamise kohta salvestada. Tehingute raames raamatupidamise reeglite täitmiseks on meil vaja hallata arveid, samuti pidada osutatud teenuste üle arvestust. Kui klient ei ole osutatud teenuste eest täielikult tasunud, on meil vaja viia läbi protsessid ülejäänud maksete kättesaamiseks õigusaktides sätestatud korras.
 • Pakkumiste tegemine. Me järgime iga kliendi õigust teabe saamise võimalusi anda, tühistada või muuta. Kui klient on avaldanud soovi saada teavet või avaldada arvamust konkreetsete toodete või teenuste kohta, võidakse töödelda isikuandmeid, et oleks võimalik tagada kliendile vajaliku teabe esitamine. Sellistel juhtudel on alati oluline kliendi nõusolek. Kui kliendi nõusolek puudutab teabe saamist koostööpartnerilt, näiteks et tootja võiks võtta kliendiga ühendust ja selgitada välja kliendi rahulolu konkreetse tootja kaubamärgi toodetega ning hinnata remondi korral seadme remontimise kvaliteeti, võidakse kliendi andmed, näiteks ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-posti aadress, anda kliendi nõusoleku kontekstis konkreetsele tootjale.
 • Siduvate õigusaktide täitmine. Me töötleme isikuandmeid, et täita õigusaktides sätestatud kohustusi, näiteks et tagada andmete kättesaadavus pädevatele asutustele, sealhulgas selleks, et anda vastuseid õigusaktide alusel saadud asutuste ja kohtute päringutele ning et tagada õigusaktide alusel klientidele ette nähtud õigused ja täita meile kui ettevõtjale pandud kohustusi.
 • Isikute ja objektide turvalisus. Me võime töödelda isikuandmeid, et tagada meie töötajate ja klientide, sealhulgas meie objektide ja korraldatud ürituste külastajate turvalisus, ennetada õigusvastast tegevust või muid ohte ning soodustada kuritegude avastamist meie objektides ja nendega piirnevatel territooriumidel. 
 • Muud eesmärgid, sealhulgas sellised, milleks klient on andnud oma nõusoleku. Andmete töötlemine võib toimuda ka legitiimsete huvide raames, näiteks kui klient osaleb meie korraldatud üritustel, näiteks külastab meie korraldatud esitlusi või osaleb toodete tutvustamise üritustel. Meie teenuste osutamiseks ja parendamiseks ning põhitegevuse arendamiseks võime me töödelda andmeid statistilistel eesmärkidel ning äriteabe kogumiseks ja analüüsimiseks, et meil oleks võimalik võtta vastu informeeritud otsuseid tegevuse täiustamise ja kaitse kohta, samuti selleks, et koostada aruandeid meie äritegevuse tulemuste kohta. 

Me töötleme isikuandmeid kõigil juhtudel ainult selles ulatuses, mis on eesmärgiks vajalik, võttes arvesse iga isiku privaatsust.

5. Kuidas me isikuandmeid kaitseme

Me tagame isikuandmete konfidentsiaalsuse, rakendades vastavaid turvameetmeid ning järgides õigusaktide nõudeid ja täites neis sätestatud kohustusi. 

Kliendi huvide kaitsmise eesmärgil arendame me pidevalt oma turvaprotseduure ja -meetmeid. Sellised turvameetmed hõlmavad personali, teabe ja tehniliste ressursside, IT-taristu ja ka selle hoone kaitsmist, kus me tegutseme. Nende meetmete raames tagame me teabele kohase kaitsetaseme, et mitte võimaldada kolmandate isikute lubamatut juurdepääsu. 

6. Kellele me võime isikuandmeid esitada 

Isikuandmete vahetamine võib olla vajalik teatud juhtudel, kui selleks on konkreetne eesmärk, näiteks võib meil olla vaja esitada isikuandmeid järgmistele andmesaajate kategooriatele.

 • Meie kontserni ettevõtted teabe töötlemiseks õigusaktide alusel, sealhulgas selleks, et tagada vastavate kontserni ettevõtete juhtimine.
 • Koostööpartnerid, sealhulgas koostööpartnerid teenuste tagamise, kvaliteedi kontrollimise ja arendamise alal, samuti partnerid, kes osutavad teatud kohaletoimetamise teenuseid, isikute, objektide ja teabe kaitsmise ja turvateenuseid ning muid teenuseid. Me teeme näiteks koostööd tootjatega, kes töötlevad isikuandmeid, et tagada kliendile seadme kasutamise tingimustes antud remondigarantiid vastavalt õigusaktidele. Sellistel juhtudel võidakse remondi tegemiseks vajalikud kliendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-posti aadress, kui see on antud), remondi tagamiseks vajalikud seadme andmed ja seadme ostu (tehingut) tõendavate dokumentide koopiad anda üle kliendi seadme tootjale või tema määratud isikule kui töötlejale, et ta viiks ellu töötlemise eesmärgi – remonditehingu tagamise. Vajalikel juhtudel teeme me koostööd oma partneritega, kes tagavad klientidele tellimuste kohaletoimetamise. Sellise andmete töötlemise alus on kliendi avaldused – tehingute tagamine ja õigusaktide täitmine. Need koostööpartnerid võivad kasutada isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, milles me oleme koostööpartneriga kokku leppinud. Me rakendame kohast hoolikust, tagamaks et need koostööpartnerid tegutsevad vastavalt neile privaatsuspõhimõtetele ja õigusaktidega kliendile tagatud turvalisuse nõuetele.
 • Õiguskaitseasutused. Õigusaktide nõuete täitmiseks võib meil olla vaja esitada isikuandmeid mitmesugustele riigi- ja/või omavalitsuse asutustele või õiguskaitseasutustele vastavalt sellele, kuidas seda näevad ette õigusaktid.
 • Muud isikud. Andmeid võidakse töödelda vastavalt kliendi esitatud nõusolekule või taotlusele, sealhulgas juhul, kui klient on nõustunud andmete edasise kasutamisega kolmanda isiku määratletud eesmärgil. Näiteks juhul, kui klient kasutab mõne konkreetse tootja seadet ja klient on nõustunud, et tootja võtab kliendiga ühendust, et selgitada välja kliendi rahulolu oma kaubamärgi toodetega või hinnata remondi tegemise kvaliteeti. Sel juhul saab ja töötleb kliendi andmeid konkreetne tootja, et ta võiks kliendiga ühendust võtta.

Lisaks eespool öeldule võib esineda juhtumeid, kus me võime anda isikuandmed teisele isikule edasi seoses ettevõtte ülemineku, mis tahes liitumise, omandamise, meie vara müügi või teenuste osutamise üleandmisega teisele ettevõtjale. 

Me võime töödelda ka anonüümistatud andmeid. Selliseid andmeid, mis ei võimalda isikut identifitseerida, võidakse kasutada teistel eesmärkidel ja anda üle teistele isikutele.

7. Kui kaua me andmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kui vaja, et saavutada neis privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärke, kui nende pikemaajalisem säilitamine ei ole määratud või lubatud rakendatavate õigusaktidega. Andmete säilitamise aja määramiseks kasutame me kriteeriume, mis vastavad õigusaktides sätestatud kohustustele, sealhulgas võtame me arvesse ka klientidele ette nähtud õigusi, näiteks määrates andmete säilitamise ajaks perioodi, mille jooksul võib esitada tehinguga seotud nõudeid, kui need tekivad.

Anonüümistatud andmete säilitamisel ei rakendata piiranguid. 

Meie eesmärk on tagada, et teave kliendi kohta oleks õige ja ajakohane. Seetõttu kutsume klienti üles teavitama meid igasugustest muudatustest kliendi esitatud teabes. 

8. Millised on kliendi õigused ja mida me kliendilt ootame

Kliendi õigused:

 • esitada avaldus ja saada teavet andmete kohta, mida me kliendi kohta saame ja säilitame, kui õigusaktid ei näe ette teisiti. Klient võib saada enda kohta teavet, võttes meiega kirjalikult ühendust või külastades meie klienditeeninduskeskusi;
 • nõuda juurdepääsu oma andmetele, nende parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist, samuti kasutada õigust mitte nõustuda nende töötlemisega legitiimsete huvide raames, niivõrd kui seda näevad ette õigusaktid, samuti kasutada õigust andmete ülekantavusele; 
 • tühistada igal hetkel oma nõusolekud, mille klient on meile andnud. Nõusolekute andmine või tühistamine on kliendi vaba valik ning see ei sea talle lisakohustusi. Kui aga klient otsustab mõne nõusoleku tühistada, tuleb arvestada, et nõusolekuga seotud andmetöötlust enam ei tagata ja kliendil ei pruugi olla sama ulatusega võimalusi nagu varem. Näiteks aktuaalsete teadete saamise nõusoleku tühistamine tähendab, et enam ei saadeta uudiseid ega muid teateid; 
 • võtta ühendust järelevalveasutustega, sealhulgas esitada küsimus läbivaatamiseks andmetöötluse nõuete üle järelevalvet pidavatele asutustele;
 • võtta meiega ühendust kõigis kliendile aktuaalsetes küsimustes, sealhulgas privaatsuspõhimõtete ja rakendatava andmekaitse kohta. Me vastame võimalikult kiiresti, hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse saamisest, kui küsimuse maht ei tekita vajadust lisaaja järele.

Kliendi kohustused:

 • teavitada meid esitatud teabe ja andmete muutumisest. Meile on oluline, et meil oleks kliendi kohta tõene ja ajakohane teave;
 • esitada vajalikku teavet, et me võiksime seoses kliendi päringuga kliendi identifitseerida ja olla veendunud, et suhtlemine või koostöö toimub tõepoolest selle kliendiga. See on vajalik kliendi ja teiste isikute andmete kaitsmiseks, et me võiksime olla kindlad, et just klient on isikuandmete subjekt ja et suhtluse ja/või koostöö raames avaldatavat teavet kliendi kohta antakse ainult kliendile, riivamata teiste isikute õigusi. Näiteks juhul, kui klient soovib selgitada välja andmeid enda kohta, saates meile päringu, on meil oluline veenduda, et just klient on see, kes on selle päringu esitanud ja allkirjastanud. Me võime paluda kliendil esitada täiendavat identifitseerivat teavet. Kui aga klient ei esita täiendavat teavet ja/või meil on kahtlusi teabe pärija kohta, võime me kliendi andmete kaitsmiseks (et andmeid ei avaldataks kolmandatele isikutele) keelduda andmete avaldamisest kuni hetkeni, mil me oleme veendunud, et just klient on nimetatud andmeid pärinud;
 • tutvuma enne meiega koostöö alustamist nende privaatsuspõhimõtetega, samuti tutvustama neid igale isikule, kes on kliendiga seotud ja kelle huve võidakse kliendi andmete töötlemise protsessides riivata. Need privaatsuspõhimõtted on lahutamatu osa meie osutatavatest teenustest. Me ootame, et klient kasutab esitatud andmeid ausalt ega riiva teiste isikute õiguslikke huve. Juhtudel, kui vastavalt asjakohastele tingimustele on kliendil võimalus anda juurdepääs või ta lubab teisel isikul ühiselt kasutada oma teenuseid ja/või seadmeid, vastutab klient selle eest, et neid isikuid teavitataks konkreetsete protsesside raames toimunud andmetöötlusest ja sellest tulenevatest kohustustest. Juhtudel, kui andmed puudutavad otseselt teist isikut (andmesubjektide vahetumise korral), on klient kohustatud sellest meid kohe teavitama. Kuni isikute täieliku identifitseerimiseni seostatakse andmeid kliendi kui andmesubjektiga.

9. Kuidas saab teavet nende privaatsuspõhimõtete muutumise kohta

Me täiustame ja arendame pidevalt oma tegevust, muutes ja täiendades aeg-ajalt neid privaatsuspõhimõtteid. Seetõttu kutsume kliente üles tutvuma regulaarselt nende privaatsuspõhimõtete aktuaalse versiooniga meie veebisaidil ja teistes meie suhtluskanalites. Kui me muudame neid privaatsuspõhimõtteid, teatame me sellest oma veebisaidil. 

10. Kuidas meiega ühendust võtta 

Kui tekib mõni küsimus nende privaatsuspõhimõtete või toimunud isikuandmete töötlemise kohta, palume võtta ühendust meie või meie andmekaitsespetsialistiga, kasutades neis privaatsuspõhimõtetes sisalduvaid kontaktandmeid.

Privaatsuspõhimõtted PDF fail