1. Garantinis remontas – nemokamas remontas, kurį pagal įrenginio įsigijimo sąlygas ir galiojančius norminius aktus užtikrina gamintojas, jei paisoma gamintojo numatytų įrenginio naudojimo taisyklių.
2. Negarantinis remontas – mokama paslauga, jei pažeisto įrenginio defektas atsiranda naudojant įrenginį nesilaikant gamintojo taisyklių, pavyzdžiui, mechaninių pažeidimų, drėgmės poveikio, gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos instaliavimo; taip pat kitų defektų, kurių neapima garantinis gamintojo remontas ir kurie atsirado dėl vartotojo kaltės, šalinimas.
3. Jei Klientas palieka įrenginį mokamam remontui, o vėliau nenori, kad remontas būtų atliktas už siūlomą sumą, Klientas privalo sumokėti už atliktą diagnostiką (pagal kainoraštį). Diagnostikos kaina gali svyruoti nuo 10,89 EUR iki 24,20 EUR priklausomai nuo vietos, kurioje suteikiama paslauga. Atliekant diagnostiką defektinės dalys nustatomos, bet nekeičiamos.
4. Aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės dėl išardant įrenginį atsiradusių pažeidimų, jei konstatuojama, kad įrenginiui prieš tai buvo atliktas neautorizuotas remontas, per kurį panaudotos nekokybiškos, neoriginalios atsarginės dalys arba įrenginys naudotas nesilaikant gamintojo numatytų taisyklių.
5. Aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės už sąmoningai ar nesąmoningai nuslėptus vizualius ir mechaninius pažeidimus iš Kliento pusės. Pavyzdžiui, po storu apsauginiu lipduku paslėptas ekrano įtrūkimas. Taip pat aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės už išardant įrenginį atsiradusių ekrano apsauginio stiklo ar lipduko pažeidimų. Klientas privalo nuimti apsauginį ekrano lipduką ar stiklą prieš atiduodamas įrenginį remontuoti.
6. Aptarnavimo centras remontą atlieka kaip galima greičiau, ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, tačiau remonto terminas gali būti pratęsiamas, jei sandėlyje nėra pažeistos detalės arba būtina telekomunikacijų įrenginį (toliau – įrenginys) siųsti į aukštesnio lygio remonto centrą vienoje iš Europos Sąjungos šalių. Tokiais atvejais Aptarnavimo centras įsipareigoja trumpąja žinute informuoti Klientą apie būtinybę pratęsti remonto terminą.
7. Jei nuo momento, kai Aptarnavimo centras trumpąja žinute, skambučiu ar elektroniniu paštu, jei jis yra prieinamas, informuoja Klientą, jog būtina pateikti atsakymą, komentarus ar atsiųsti aksesuarus, praeina 7 (septynios) kalendorinės dienos, o Klientas nepateikia atsakymo ar neatsiunčia aksesuarų, Aptarnavimo centras turi teisę be išankstinio įspėjimo atiduoti įrenginį Klientui ir neatlikti remonto. Klientas informuojamas, kad Kliento pageidaujamam remontui užtikrinti pokalbis su Aptarnavimo centro darbuotojais gali būti įrašytas.
8. Paslaugų kainas remdamiesi Aptarnavimo centro paslaugų kainynu nustato Aptarnavimo centro specialistai. Aptarnavimo centro specialistai smulkiau paaiškina kainyne nurodytas kainas bei atliekamų darbų specifiką, jei to reikalauja Klientas. Jei įrenginiui atliekamas ne garantinis remontas, Aptarnavimo centras suteikia atliekamam remontui ir pakeistoms detalėms 3 (trijų) mėnesių garantiją (nuo momento, kai įrenginys buvo perduotas Klientui). Klientas turi ir norminiuose aktuose numatytas teises.
9. Kad sandoris būtų užtikrintas, prieš atiduodamas įrenginį remontuoti, Klientas turi išjungti ekrano užrakto kodą, o jei tai techniškai neįmanoma, informuoti Aptarnavimo centrą apie įrenginio saugumo kodą, išimti iš įrenginio SIM kortelę ar korteles ir atminties kortelę ar korteles ir ištrinti iš įrenginio asmeninius duomenis, įskaitant kontaktus, galerijas, kalendoriaus įrašus ir kt. Už duomenų išsaugojimą kitoje laikmenoje atsakingas pats Klientas. Prireikus Klientas pats sau užtikrina atsarginę duomenų kopiją (backup). Klientas yra informuotas ir supranta, kad įrenginyje palikti duomenys tuo metu, kai remontuojama, gali būti negrįžtamai ištrinti. Duomenų išsaugojimas prieš remontą Aptarnavimo centre yra mokama paslauga (pagal kainyną) ir Klientas privalo informuoti Aptarnavimo centrą, jei pageidauja, kad jam būtų suteikta duomenų išsaugojimo prieš remontą paslauga.
10. Klientas savo parašu patvirtina, kad įrenginys priklauso Klientui ir Kliento pateikti duomenys yra teisingi. Jei Klientas pateikia neteisingą informaciją ir dėl to Aptarnavimo centras patiria nuostolių, Klientas įsipareigoja padengti visus atsiradusius nuostolius.
11. Kad galėtų užtikrinti su remontu susijusio sandorio vykdymą, Aptarnavimo centras ir jo įgalioti asmenys turi teisę apdoroti Kliento asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą, jei jis pateikiamas, taip pat remontui būtinus įrenginio duomenis, t. y. įrenginio gamintoją, modelį, IMEI kodą, komplektaciją, defektų aprašymą, vizualinį įvertinimą, saugumo kodą, jei toks yra, ir įrenginio pirkimą (sandorį) patvirtinančio dokumento kopijas. Atliekamo duomenų apdorojimo pagrindas yra Kliento remonto prašymas ir su tuo susiję norminiai aktai. Apdorojimo tikslas yra sandorio užtikrinimas, įskaitant su tuo susijusių Kliento teisių ir prašymų įgyvendinimą, Kliento informavimą apie remonto eigą, Kliento pateiktų klausimų sprendimą ir paslaugos kokybės kontrolę, atsiskaitymą, įrenginio remonto administravimą ir apskaitą.
Siekiant užtikrinti įrenginiui suteiktas gamintojo garantijas ir norminiuose aktuose numatytas Kliento teises, remonto sandoriui vykdyti reikalingi Kliento asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, jei toks pateikiamas), įrenginio duomenys ir įrenginio pirkimą (sandorį) patvirtinančios dokumentų kopijos gali būti perduotos Kliento įrenginio gamintojui ar jose nurodytam asmeniui kaip atstovui, kad būtų pasiektas tvarkymo tikslas. Jei Klientas užsisako paslaugą, pavyzdžiui, remontuojamo įrenginio pristatymą, siekiant užtikrinti atitinkamą sandorį reikalingi duomenys gali būti perduoti Aptarnavimo centro partneriams, pavyzdžiui, pervežimo kompanijoms. Duomenų apdorojimo pagrindas yra Kliento paraiška ir su ja susiję norminiai aktai.
Kitaip nuo sutikimo, kurio suteikimas yra laisvas Kliento pasirinkimas, su sandoriu susiję duomenys reikalingi sandoriui įvykdyti, todėl jų nepateikimas gali iš dalies ar visiškai sutrukdyti sandorio įvykdymą.
Aptarnavimo centre Kliento duomenų apsaugai teikiama pirmenybė, duomenys apdorojami pagal norminių aktų reikalavimus tik konkretiems tikslams ir tik reikalinga apimtimi ir paisant duomenų minimizavimo principo, taip pat tik vadovaujantis atitinkamu pagrindu – sandorio vykdymu, teisių užtikrinimu neperžengiant Kliento duotų sutikimų ribų ir norminių aktų įgyvendinimu. Duomenų saugojimo trukmė nustatoma pagal numatytas Kliento teises ir norminių aktų reikalavimus. Duomenys po remonto saugomi laiką, per kurį galima pareikšti pretenzijas, jei tokių atsirastų.
Jei Klientas davė sutikimą konkrečiam tikslui, jį atšaukti galima bet kuriuo metu pasirinkus lengvai prieinamą būdą, leidžiantį lengvai identifikuoti Klientą naudojantis Aptarnavimo centro susisiekimo kanalais. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo ar atitinkamai iki atšaukimo, jei jis įvyksta anksčiau. Atšaukimas neturi įtakos duomenų apdorojimo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu prieš atšaukimą.
Klientas turi teisę norminiuose aktuose numatyta tvarka gauti informaciją apie savo duomenis, prieštarauti jų apdorojimui, taip pat juos keisti, ištrinti, apriboti ar perkelti. Klientas turi teisę susisiekti su priežiūros įstaigomis. Ši duomenų apdorojimo privatumo politika yra neatsiejama šių sąlygų dalis. Smulkesnė informacija apie Aptarnavimo centro privatumo politiką prieinama kiekvieno Aptarnavimo centro susisiekimo kanalais.
12. Klientas savo parašu patvirtina, kad yra finansiškai atsakingas už jam laikinai suteiktą pakaitinį įrenginį. Jei Klientas negali grąžinti pakaitinio įrenginio aptarnavimo centrui, jis įsipareigoja padengti atsiradusius  nuostolius. Klientas įsipareigoja padengti pakaitinio įrenginio remonto išlaidas jeigu tuo metu kai naudojosi pakaitiniu aparatu jis buvo sudaužytas, sugadintas ar kitaip pažeistas. Grąžindamas atgal pakaitinį įrenginį, Klientas privalo ištrinti iš jo bet kokią asmeninę informaciją, įskaitant asmens duomenis.
13. Aptarnavimo centras įsipareigoja nemokamai saugoti Kliento įrenginį 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo akimirkos, kai Klientas trumpąja žinute, skambučiu ar el. paštu informuojamas apie galimybę atsiimti įrenginį. Už tolesnį įrenginio saugojimą Klientas įsipareigoja mokėti 1,00 (vieno) EUR mokestį už kiekvieną tolesnę saugojimo parą.
14. Klientui atvykus atsiimti įrenginio, prieš atsiimdamas įrenginį Klientas privalo sumokėti už visas suteiktas paslaugas: mokamą remontą, diagnostiką, įrenginio saugojimą ir kt.
15. Po remonto atgavęs įrenginį Klientas pateikia Aptarnavimo centrui priėmimo kvito egzempliorių. Jeigu priėmimo kvitas prarastas, Aptarnavimo centras išduoda įrenginį tik priėmimo kvite nurodytam asmeniui. Tokiu atveju prieš įrenginio atidavimą Klientas įsipareigoja pateikti Aptarnavimo centrui prašomus dokumentus ar jų kopijas, įrodančias kliento tapatybę ir sąsajas su įrenginiu.
16. Atgavęs įrenginį po remonto, Klientas turi iš karto patikrinti:
     16.1. ar gautas įrenginys po remonto yra tokios pačios komplektacijos, kokios buvo perduotas remontuoti, įskaitant ir išsaugotus duomenis, jei tokia paslauga buvo užsakyta prieš perduodant įrenginį Aptarnavimo centrui;
     16.2. ar po atlikto remonto pašalinti nurodytieji įrenginio defektai;
     16.3. ar įrenginys po atlikto remonto neturi naujų matomų defektų.
Atgavęs įrenginį, Klientas įrenginio išdavimo kvite parašu patvirtina, kad atliko anksčiau minėtą patikrinimą, kad įrenginio remontas atliktas kokybiškai ir Klientas neturi pretenzijų Aptarnavimo centrui.