Paskutinį kartą atnaujinta: [2017.08.15]

1.Bendrosios nuostatos

Mes, TSC „Autorizuotas serviso centras“, tel. +370 521 95 332, info@ltsc.lt, www.ltsc.lt (toliau – Mes) savo Klientams teikiame tik naujas, mūsų dienų standartus atitinkančias Paslaugas. Mums svarbus ne tik Klientų patogumas ir galimybės, kurias užtikrina Mūsų siūlomos Paslaugos, bet ir Klientų Privatumo apsauga. Mes investuojame į išteklius, kad Mūsų Klientai jaustųsi saugiai, ir savo kasdienėje veikloje rūpinamės tuo, kad Klientų duomenys būtų saugūs.
Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti apie Mūsų užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, teikti paaiškinimus apie tai, kaip Mes apsaugome Klientų asmens duomenis, ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys yra tvarkomi bei kokios yra Mūsų ir Klientų teisės bei atsakomybė.
Tvarkant asmens duomenis Mes atsižvelgiame į šalyje galiojančius norminius aktus ir atsakingų institucijų išduotus susijusius nurodymus bei nuostatas, taip pat į Europos Sąjungos norminius aktus, įskaitant, bet ne tik reikalavimus, nustatytus duomenų tvarkymo, garbingos verslo praktikos ir vartotojų teisių apsaugos srityse.
Ši Privatumo politika taikoma Mūsų ir Kliento tarpusavio santykiams, taip pat ji galioja kiekvienam esančiam Klientui, pirkėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, naudojančiam ar išreiškusiam pageidavimą naudotis kuria nors Mūsų paslauga, ar tiems, kurie kreipiasi pas Mus su bet kokio pobūdžio prašymu ar reikalavimu, pateikia bet kokio pobūdžio dokumentą, apsilanko Mūsų interneto svetainėje ar Klientų aptarnavimo centruose ir prekybos vietose, ar kituose Mūsų objektuose ar surengtuose renginiuose, ar taip pat susisiekia su Mumis naudodamiesi nuotolinio susisiekimo priemonėmis, įskaitant paštą, el. paštą ar telefoną (toliau viskas kartu – Klientas).
Ši Privatumo politika netaikoma kitų verslininkų atliktoms duomenų tvarkymo veikloms, įskaitant, jei Klientas aplanko kito verslininko interneto svetainę ar naudojasi kito verslininko paslaugomis ir patenka į šią interneto svetainę ar paslaugas per Mūsų susisiekimo kanalus, įskaitant interneto svetainę. Šiais atvejais kviečiame susipažinti su atitinkamo verslininko asmens duomenų tvarkymo garantijomis.
Šią Privatumo politiką sukūrėme kuo paprastesnę, tačiau, jei nėra pažįstamos tokios sąvokos kaip „anoniminiai duomenys”, „asmens duomenys” ir pan., prašome pirmiausia susipažinti su žemiau pateiktomis sąvokomis, kurios yra vartojamos šioje Privatumo politikoje:

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), pavyzdžiui, vardas, pavardė ir pan.
 • Anoniminiai duomenys – informacija, kuri nėra Asmens duomenys ir daugiau nėra siejama su fiziniu asmeniu, nes visi asmenį identifikuojantys elementai yra pašalinti iš informacijos junginio.
 • Paslaugos – visų rūšių paslaugos, kurias Mes siūlome akivaizdžiai ar nuotoliniu būdu..

2. Kaip Mes gauname Asmens duomenis ir koks yra duomenų tvarkymo pagrindas
Savo Klientams Mes užtikriname platų Paslaugų spektrą. Informacija, kurią Mes gauname apie asmenį, priklauso nuo Paslaugos, kurią Klientas naudoja ar kuriai Klientas pateikė paraišką. Taip pat Mes gauname tokią informaciją, kurią Klientas mums pateikė bet kurio pobūdžio bendradarbiavimo metu.
Asmens duomenis Mes galime gauti įvairiais būdais, įskaitant ir žemiau nurodytus būdus:

 • Klientas pateikė Mums savo Asmens duomenis, t. y. , kai Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo sąveikauja ir bendradarbiauja su Mumis ar Mūsų įgaliotaisiais asmenimis, pavyzdžiui, naudojantis Mūsų Paslaugomis reikalauja kokios nors informacijos ar pateikia paraišką išnagrinėti konkretų klausimą ar prašymą, aplanko Mūsų Klientų aptarnavimo centrus ar susisiekia su Mumis nurodytais informacijos kanalais.
 • Duomenys sukurti naudojant Mūsų Paslaugą, pavyzdžiui, skambinant ar apsilankant, ar naudojant Mūsų interneto svetainę.
 • Mes galime gauti duomenis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, jei Klientas pasirenka susisiekimą su Mumis pas kitus paslaugų teikėjus ar bendradarbiavimo partnerius, pavyzdžiui, įsigyjant įrenginius ir jų priedus, pristatant siuntinius ar sprendžiant įrenginių remonto klausimus. Siekiant atitikti norminių aktų reikalavimus ir užtikrinti ilgalaikio bendradarbiavimo galimybes, Mums gali prireikti, pagal norminių aktų reikalavimus, duomenų pareikalauti ir iš viešai prieinamų registrų.

Klientas turi teisę atsisakyti Mums pateikti savo Asmens duomenis, tačiau tokiu atveju atsiranda galimybė, kad Mes negalėsime užtikrinti Kliento pageidaujamų Paslaugų ir sandorio sudarymas bus atidėtas.
Mes tvarkome duomenis tik pagal konkrečius duomenų tvarkymo principus, įskaitant Kliento prašymą ir su tuo susijusio sandorio užtikrinimą; Kliento pateiktą sutikimą; norminiais aktais apibrėžtų reikalavimų įvykdymą, taip pat Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsaugą, kurią atliekame atsižvelgdami į balansą su Klientu teisėmis ir interesais.

3. Kokius asmens duomenis Mes gauname
Atsižvelgiant į naudojamą Paslaugą ar bendradarbiavimą, Asmenų duomenų tipai gali skirtis. Bendrai Asmens duomenų tipus galima padalinti į šias Asmens duomenų kategorijas:

 • Pagrindinė informacija, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
 • Duomenys, kurie susiję su santykiais su Klientu, pavyzdžiui, informacija apie Klientams suteiktą Paslaugą ir su Paslaugos suteikimu susiję duomenys, pavyzdžiui, įrenginių ar aksesuarų įsigijimas ir su tuo susiję sandorį įrodantys dokumentai; siuntinių pristatymo paslaugos duomenys; įrenginių remonto ir su tuo susiję įrenginių duomenys, įskaitant įrenginio gamintoją, modelį, IMEI kodą, komplektavimą, defektų aprašą, vizualią išvaizdą: įvertinimą, saugumo kodą, jei toks yra, ar su įrenginių duomenų išsaugojimo paslauga susiję duomenys; su mokėjimais susiję dokumentai ir jų duomenys; susisiekimo su Klientu duomenys, kuriuos gauname susitikę su Klientu ar nuotolinio kontakto su juo metu, pavyzdžiui, per Mums adresuotas el. pašto siuntas, paraiškas ar telefoninio pokalbio metu suteiktą informaciją ir sudarius susitarimą su Klientu; Kliento prašymai ar draudimai konkretiems duomenims tvarkyti siekiant atitinkamų tikslų;
 • Duomenys, kurie gauti remiantis Kliento sutikimu ir apibrėžti tą akimirką, kai šis sutikimas duotas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Mums duotą sutikimą taip pat lengvai kaip ir jį davė, įskaitant naudojimąsi Mūsų susisiekimo kanalais. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo ar atitinkamai iki atšaukimo, jei jis pateikta anksčiau. Atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris remiasi atitinkamu sutikimu prieš atšaukimą.

Mes sąmoningai nerenkame ir netvarkome asmenis identifikuojančios informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni už norminiuose aktuose pateiktą amžiaus ribą, suteikiančią teisę nuolat veikti. Mes gerbiame šių asmenų teises ir Paslaugos būtinybės atveju kviečiame su Mumis susisiekti šių asmenų tėvus ar globėjus.
4. Kaip Mes naudojame asmens duomenis
Mes tvarkome Asmens duomenis, siekiant užtikrinti Paslaugas, efektyvų Klientų aptarnavimą, bendradarbiavimą ir kitus Mūsų veiklai su Klientais svarbius veiksmus.
Siekiant apsaugoti savo Klientų Asmens duomenis, Mes teikiame pirmenybę Anonimiškų duomenų tvarkymui, leidžiančiam neidentifikuoti asmens. Tačiau dažnai Mums būtina tvarkyti identifikuojamus Asmens duomenis, atsižvelgiant į suteiktos Paslaugos ar bendradarbiavimo faktą, taip pat pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. Šiuo atveju Mes duomenis tvarkome atsižvelgdami į pagrindinius duomenų tvarkymo principus, ypač į duomenų tvarkymo mažinimo principą ir kitus norminiais aktais apibrėžtus reikalavimus.
Mes tvarkome Asmens duomenis tik pagal konkrečiai nustatytus tikslus, pavyzdžiui:

 • Paslaugų teikimo kokybės kontrolė. Mums svarbi suteiktų paslaugų kokybė ir norminiais aktais apibrėžta Kliento teisė sudaryti sandorį siekiant gauti atitinkamą Paslaugą, todėl nustatytais atvejais Asmens duomenys gali būti tvarkomi kokybės kontrolės tikslais.
 • Pateiktų klausimų sprendimas, įskaitant įvairių pateiktų klausimų ar skundų nagrinėjimą ir sprendimą.
 • Paslaugų teikimas ir sandorio sudarymo užtikrinimas. Mes tvarkome duomenis, kad užtikrintume Paslaugas. Pavyzdžiui, Mes tvarkome duomenis, kad galėtume atlikti pateiktų įrenginių remontą ar pristatyti užsakymus. Mes tvarkome Asmens duomenis komunikuodami su Klientais, pavyzdžiui, nusiunčiame su Paslauga susijusius serviso pranešimus, kad informuotume apie paslaugos atlikimo rezultatą ar suteiktume Klientui kitą svarbią informaciją. Taip pat Mums gali atsirasti būtinybė susisiekti su Klientu dėl Paslaugos teikimo, kad galėtume pasitikslinti, pavyzdžiui, pateikto užsakymo informaciją, pateikto prašymo dėl remonto aprašą ar išsiaiškintume kitą papildomą informaciją, turinčią įtakos sandorio vykdymo eigai. Siekiant užtikrinti skaidrų sandorio vykdymą, Mūsų susitarimai ir pokalbiai su Klientu dėl konkretaus klausimo sprendimo gali būti įrašomi Vykdant su sandoriais susijusią apskaitą, Mums būtina atlikti sąskaitų administravimą bei suteiktų Paslaugų apskaitą. Atvejais, kai Klientas nesumokėjo pilnos įmokos už suteiktas Paslaugas, privalome atlikti procesus, siekiant gauti likusius mokėjimus, norminiais aktais nustatyta tvarka.
 • Pasiūlymų pateikimas. Mes atsižvelgiame į kiekvieno Kliento teisę suteikti, atšaukti ar keisti informacijos gavimo būdus. Atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją ar pateikti požiūrį dėl konkrečių produktų ar Paslaugų, Asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikiamos informacijos teikimą. Šiais atvejais visada yra svarbus Kliento sutikimas. Jei Kliento sutikimas susijęs su informacijos gavimu iš bendradarbiavimo partnerio, pavyzdžiui, kad gamintojas galėtų susisiekti su Klientu ir išsiaiškinti Kliento pasitenkinimą konkretaus gamintojo prekės ženklo produktais ir, remonto atveju, galėtų įvertinti įrenginio remonto kokybę, Kliento duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė kontaktinis telefonas ir el. paštas, Klientui sutinkant, gali būti pateikiami konkrečiam gamintojui.
 • Susijusių norminių aktų paisymas. Mes tvarkome Asmens duomenis, kad įvykdytume norminiais aktais apibrėžtus įsipareigojimus, pavyzdžiui, kad užtikrintume duomenų prieinamumą kompetentingoms įstaigoms, įskaitant, norminiuose aktuose nustatytais atvejais, atsakymų pagal gautus įstaigų ir teismų pareikalavimus pateikimą, taip pat kad užtikrintume norminiais aktais nustatytas Klientų teises ir Mums, kaip verslininkui, numatytus įsipareigojimus.
 • Asmenų ir objektų apsauga. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis, siekiant užtikrinti Mūsų darbuotojų, Klientų, įskaitant Mūsų objektų ir surengtų renginių lankytojų saugumą, neteisėtos veiklos ar kito pavojaus pašalinimą, nusikalstamų sandorių atskleidimą Mūsų objektuose ir jiems priklausančioje teritorijoje.
 • Kiti tikslai, įskaitant tokius tikslus, kuriems Klientas yra davęs savo sutikimą. Duomenų tvarkymas taip pat gali būti atliekamas ir pagal teisėtus interesus, pavyzdžiui, kai Klientas dalyvauja Mūsų surengtuose renginiuose, pavyzdžiui, lankosi Mūsų surengtuose pristatymuose ar dalyvauja produktų pristatymo renginiuose. Siekdami teikti ir gerinti Mūsų Paslaugas bei vystyti pagrindinę veiklą, Mes galime tvarkyti duomenis statistiniais tikslais ir verslo informacijai bei analizei atlikti, tai leistų Mums priimti informuotus sprendimus apie veiklos vystymą ir apsaugą, taip pat norint parengti ataskaitas apie Mūsų komercinės veiklos rezultatus.

Visais atvejais Mes tvarkome Asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri būtina tikslui įgyvendinti, atsižvelgiant į kiekvieno asmens Privatumą.
5. Kaip Mes apsaugome Asmens duomenis
Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą, imdamiesi atitinkamų apsaugos priemonių ir atsižvelgdami į norminių aktų reikalavimus bei juose išdėstytus įsipareigojimus.
Kliento interesų apsaugos tikslais nuolat vystome savo apsaugos procesus ir priemones. Šios apsaugos priemonės apima personalo, informacijos ir techninių resursų, IT infrastruktūros, taip pat pastatų, kuriuose dirbame, apsaugą. Ėmęsi šių priemonių užtikriname atitinkamą informacijos apsaugos lygį, kad užkirstume kelią neteisėtai patekti trečiosioms šalims.
6. Kam Mes galime teikti Asmens duomenis
Keitimasis Asmens duomenimis gali būti būtinas atskirais atvejais, kai tam yra konkretus numatytas tikslas, pavyzdžiui, Mums gali prireikti teikti Asmens duomenis šioms duomenų gavėjų kategorijoms:

 • Mūsų Grupės įmonės informacijai tvarkyti pagal norminius aktus, įskaitant atitinkamų Grupės įmonių administravimo užtikrinimą.
 • Bendradarbiavimo partneriai, įskaitant bendradarbiavimo partnerius Paslaugoms užtikrinti, kokybės kontrolei ir vystymui, taip pat partnerius, užtikrinančius konkrečias pristatymo paslaugas, asmenų, objektų ir informacijos apsaugos bei apsaugos priemones ir kitas Paslaugas. Pavyzdžiui, Mes bendradarbiaujame su gamintojais, kurie tvarko Asmens duomenis, kad Klientams pagal norminius aktus užtikrintų įrenginių naudojimo taisyklėse išdėstytas remonto garantijas. Šiais atvejais remonto sandoriui atlikti būtini Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefonas ir el. paštas, jei toks yra nurodytas), remontui užtikrinti būtini įrenginio duomenys ir įrenginio pirkimą (sandorį) patvirtinančios dokumentų kopijos gali būti perduotos Kliento įrenginio gamintojui ar jose nurodytam asmeniui kaip atstovui, kad būtų pasiektas tvarkymo tikslas - remonto sandorio užtikrinimas. Kai būtina, Mes bendradarbiaujame su Mūsų partneriais, užtikrinančiais Klientų užsakymų pristatymą. Šiais atvejais duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento paraiškos: sandorio užtikrinimas ir norminių aktų paisymas. Šie bendradarbiavimo partneriai gali naudoti Asmens duomenis tik tiems tikslams, dėl kurių Mes ir bendradarbiavimo partneris esame sutarę. Mes siekiame užtikrinti, kad šie bendradarbiavimo partneriai veiktų pagal Privatumo politikos ir norminiuose aktuose Klientams numatytus apsaugos reikalavimus.
 • Teisėsaugos institucijos Kad veiktume pagal norminių aktų reikalavimus, Mums gali prireikti teikti Asmens duomenis įvairioms šalies ir/ar savivaldybių įstaigoms ar teisinėms institucijoms pagal tai, kaip tai numato norminiai aktai.
 • Kiti asmenys. Duomenys gali būti tvarkomi pagal Kliento pateiktą sutikimą ar prašymą, įskaitant atvejį, jei Klientas yra davęs sutikimą jo duomenis naudoti trečiųjų šalių numatytais tikslais. Pavyzdžiui, atveju, jei Klientas naudoja kurio nors konkretaus gamintojo įrenginį ir Klientas sutiko, kad gamintojas susisieks su Klientu, siekiant išsiaiškinti Kliento pasitenkinimą savo prekės ženklo produktais ir remonto atlikimo kokybei įvertinti. Šiuo atveju Kliento duomenis gauna ir tvarko konkretus gamintojas, kad galėtų susisiekti su Klientu.

Papildomai tam, kas paminėta anksčiau, gali būti atvejų, kai Mes Asmens duomenis galime perduoti kitam asmeniui dėl įmonės perleidimo, bet kurio susijungimo atvejo, Mūsų turto pardavimo ir Paslaugų teikimo perdavimo kitam verslininkui.
Mes taip pat galime tvarkyti ir Anoniminius duomenis. Šie duomenys, kurie nesuteikia teisės identifikuoti asmens, gali būti naudojami kitais tikslais ir perduoti kitiems asmenims.
7. Kaip ilgai Mes saugome duomenis
Mes saugome Asmens duomenis tik tokį laiko periodą, kuris reikalingas, kad pasiektume šioje Privatumo politikoje nustatytus tikslus, jei tik ilgesnis jų saugojimas nėra nurodytas ar leidžiamas atitinkamais norminiais aktais. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Mes naudojame kriterijus, atitinkančius norminiuose aktuose išdėstytiems įsipareigojimams, įskaitant tai, kad Mes atsižvelgiame į Kliento teises, pavyzdžiui, nustatant, kad duomenys bus saugomi laikotarpį, kuriuo galima pateikti su sandoriu susijusius prašymus, jei tokių būtų.
Anoniminiams duomenims saugoti netaikomi apribojimai.
Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad informacija apie Klientą būtų teisinga ir galiojanti. Todėl kviečiame Klientą Mus informuoti apie bet kuriuos pasikeitimus Kliento pateikiamojoje informacijoje.
8. Kokios yra Kliento teisės ir ko Mes tikimės iš Kliento
Kliento teisės:

 • pateikti prašymą ir gauti informaciją apie duomenis, kurią Mes apie Klientą gauname ir saugome, jei tik atitinkami norminiai aktai nenumato kitaip. Informaciją apie save Klientas gali gauti susisiekęs su Mumis raštu ar apsilankęs Mūsų Klientų aptarnavimo centruose;
 • paprašyti prieigos prie savo duomenų, juos pataisyti ar ištrinti, ar tvarkymo apribojimo, taip pat išreikšti teisę uždrausti tvarkymą, įskaitant draudimą apdoroti duomenis teisėtiems interesams, kol tai numato norminiai aktai, taip pat pasinaudoti duomenų perdavimo teise;
 • bet kurią akimirką atšaukti savo duotą sutikimą, kurią Klientas Mums yra davęs. Sutikimo davimas ar atšaukimas yra Kliento laisvas pasirinkimas ir tai papildomai neįpareigoja. Tačiau, jei Klientas nusprendžia atšaukti kurį nors savo sutikimą, būtina atsižvelgti į tai, kad su sutikimu susijęs duomenų tvarkymas daugiau neužtikrinamas ir Klientui gali būti nebeprieinamos galimybės, kokias jis turėjo anksčiau. Pavyzdžiui, aktualios informacijos gavimo atšaukimas reikš, kad daugiau nebus pristatomos naujienos ar kitos aktualijos.
 • susisiekti su priežiūros įstaigomis, įskaitant klausimo nagrinėjimo pateikimą duomenų tvarkymo reikalavimais besirūpinančioms institucijoms.
 • susisiekti su Mumis dėl visų Klientui aktualių klausimų, įskaitant Privatumo politiką ir atitinkamų duomenų apsaugą. Pateiksime atsakymą kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jei tik klausimo apimtis nesudarys būtinybės papildomam laikui.

Kliento atsakomybė:

 • informuoti Mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pokyčius. Mums svarbu, kad Mūsų žinioje esanti informacija apie Klientą būtų tiksli ir galiojanti;
 • teikti reikalingą informaciją, kad remdamiesi Kliento prašymu, Mes galėtume identifikuoti Klientą ir būti įsitikinę, kad susisiekėme ir bendradarbiaujam su būtent konkrečiu Klientu. To reikia, siekiant apsaugoti Kliento ir kitų asmenų duomenis, kad Mes galėtume būti tikri, jog būtent šis Klientas yra Asmens duomenų subjektas ir kad kontakto ir/ar bendradarbiavimo metu pateikta informacija apie Klientą pateikiama tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisės. Pavyzdžiui, atveju, kai Klientas pageidauja pasitikslinti informaciją apie save, atsiųsdamas Mums prašymą. Šiuo atveju Mums yra svarbu įsitikinti, kad šis Klients yra tas, kuris šį prašymą pateikė ir pasirašė. Atitinkamai Mes galime paprašyti pateikti papildomą identifikuojančią informaciją. Tačiau, jei Klientas nebus pateikęs papildomos informacijos ir/ar Mums kils abejonių dėl informacijos prašytojo, Klientų duomenų apsaugai (kad duomenys nebūtų perduoti trečiosioms šalims) Mes galime atsisakyti atskleisti duomenis iki tos akimirkos, kai būsime įsitikinę tuo, kad būtent šis Klientas pareikalavo minėtos informacijos.
 • Prieš pradedant bendradarbiavimą su Mumis, susipažinti su šia Privatumo politika, taip pat su ja supažindinti kiekvieną asmenį, kuris susijęs su Klientu ir kurių interesams tokiu būdu gali būti daroma įtaka Kliento duomenų tvarkymo procesuose. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Mūsų teikiamų paslaugų sudėtinė dalis. Mes tikimės, kad Klientas Mums pateiktus duomenis naudoja sąžiningai ir nepažeidžia kitų asmenų teisinių interesų. Atvejais, kai pagal atitinkamas nuostatas Klientui yra galimybė suteikti prieigą ar leisti bendrai naudoti kitam asmeniui savo Paslaugas ir/ar įrenginius, Klientas atsako už tai, kad šie asmenys būtų informuoti apie konkretiems procesams būtiną duomenų tvarkymą ir su tuo susijusius įsipareigojimus. Atvejais, kai duomenys tiesiogiai susiję su kitu asmeniu (duomenų subjektų pasikeitimo atveju), Klientas privalo nedelsiant apie tai Mums pranešti. Iki visiškos asmens identifikacijos duomenys priskiriami Klientui kaip duomenų subjektui.

9. Kokiu būdu galima sužinoti informaciją apie pokyčius šioje Privatumo politikoje
Mes nuolat tobuliname ir vystome savo veiklą, laikas nuo liko keisdami ir papildydami šią Privatumo politiką. Todėl kviečiame Klientus reguliariai susipažinti su aktualia Privatumo politikos versija Mūsų interneto svetainėje ir kituose Mūsų susisiekimo kanalais. Kai Mes atliksime pakeitimus šioje Privatumo politikoje, apie tai informuosime pateikdami pranešimą Mūsų interneto svetainėje.
10. Kaip susisiekti su Mumis
Jei kyla klausimų apie šią Privatumo politiką ar atliekamą Asmens duomenų tvarkymą, kviečiame susisiekti su Mumis ar su Mūsų duomenų apsaugos specialistu, naudojantis šioje Privatumo politikoje pateikta kontaktine informacija.

Privatumo politika PDF failas