Apple garantijas ierobežojumi

Uzņēmums Apple Distribution International, kas ir reģistrēts adresē Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (vai tā tiesību pārņēmējs) (turpmāk - "Apple"), sniedz garantiju, ka oriģinālajā iepakojumā iekļautajam Apple zīmola aparatūras produktam un piederumiem (turpmāk - "Apple produkts") VIENU (1) GADU kopš datuma, kurā gala lietotājs sākotnēji iegādājās šos produktus mazumtirdzniecības tīklā (turpmāk - "Garantijas periods"), neradīsies materiālu un ražojuma defekti, ja vien šie produkti tiks izmantoti atbilstoši Apple lietotāju rokasgrāmatām un citām Apple produktam publicētajām vadlīnijām un ņemot vērā šo produktu tehniskos datus. Kompensācijas, kas ir pieejamas saskaņā ar Apple produkta viena gada ierobežoto garantiju, lielākajā daļā pasaules valstu varat saņemt, sazinoties ar vietējiem Apple pakalpojumu sniedzējiem (lūdzu, skatiet sadaļu "Garantijas pakalpojumu saņemšana").

Ko neietver šī garantija?

Šī garantija neattiecas uz jebkādiem aparatūras produktiem vai programmatūru, kas nav Apple zīmola produkti, pat ja tie bija iekļauti Apple aparatūras iepakojumā vai tika pārdoti komplektā ar Apple aparatūru.
Produktiem, kas nav Apple zīmola produkti, var būt piemērojama to ražotāja sniegtā garantija, kas nodrošina priekšrocības papildus patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tiesībām. Lūdzu, skatiet informāciju produkta iepakojumā un dokumentācijā.
Lai uzzinātu par savām tiesībām attiecībā uz programmatūras lietošanu, lūdzu, skatiet programmatūras komplektā iekļauto licencēšanas līgumu.
Pakalpojumu saņemšanas iespējas var būt ierobežotas, ja pakalpojumus pieprasāt valstī, kurā neiegādājāties attiecīgo Apple produktu. Ja šajā valstī Apple produkta pakalpojumi nav pieejami, pirms pakalpojuma sniegšanas uzņēmums Apple jūs informēs par visām papildu maksām, kas varētu attiekties uz jūsu produkta pakalpojumiem saistībā ar transportēšanu un sūtīšanu.
Kad sazināties ar uzņēmumu Apple pa tālruni, var tikt piemērota maksa par zvanu, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu. Papildu informāciju, lūdzu, vaicājiet tīkla operatoram.

Šī garantija neattiecas uz: 

  • patēriņa precēm, piemēram, baterijām vai aizsargpārklājumiem, kam paredzēts ar laiku nolietoties, ja vien kļūme nav radusies materiālu un ražojuma defektu dēļ; 
  • kosmētiskiem bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, nobrāzumiem, iespiedumiem un salūzušu plastmasu pieslēgvietās; 
  • bojājumiem, ko izraisījusi lietošana kopā ar citu produktu; 
  • bojājumiem, ko izraisījis nelaimes gadījums, nepareiza lietošana, neatļauta lietošana, saskare ar šķidrumu, uguns, zemestrīce vai citi ārējie iemesli; 
  • bojājumiem, ko izraisījusi Apple produkta lietošana veidā, kas nav norādīts lietotāja rokasgrāmatā, tehniskajos datos vai citās Apple produktam publicētajās vadlīnijās; 
  • bojājumiem, ko izraisījusi apkalpošana (tostarp atjaunināšana un paplašināšana), ja to veicis kāds, kurš nav uzņēmuma Apple vai Apple pilnvarota pakalpojumu sniedzēja (turpmāk - "AASP") pārstāvis; 
  • Apple produktu, kas ir modificēts, lai mainītu tā funkcionalitāti vai iespējas, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no uzņēmuma Apple; 
  • bojājumiem, ko izraisījis parasts nolietojums vai kas citādi dabīgi radies Apple produkta parastas novecošanās dēļ; 
  • gadījumiem, ja Apple produkta sērijas numurs ir noņemts vai bojāts, vai 
  • gadījumiem, ja produkts ir nozagts vai uzņēmums Apple pamatoti uzskata, ka produkts ir nozagts, ņemot vērā tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju.