1. Garantijas remonts – bezmaksas remonts, ko nodrošina ražotājs, ja tiek ievērotas ražotāja noteiktās iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumi.
2. Ārpus garantijas remonts – maksas pakalpojums, ja bojātai iekārtai defekts radies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāja neapstiprināta programmnodrošinājuma instalēšana, un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ.
3. Ja Klients nodot iekārtu maksas remontā, bet nepiekrīt veikt remontu par piedāvāto summu, šādā gadījumā Klientam ir jāmaksā par veikto diagnostiku (saskaņā ar cenrādi). Diagnostikas cena var mainīties robežās no 10.89 EUR līdz 24.20 EUR, atkarībā no servisa, kurā tiks nodrošināts pakalpojums. Diagnostika ietver defektīvo detaļu noteikšanu, bet ne to nomaiņu.
4. Servisa centrs neuzņemas atbildību par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem, ja konstatēts, ka iekārtai iepriekš veikts neautorizēts remonts, kura laikā uzstādītas nekvalitatīvas, neoriģinālas rezerves daļas vai iekārta ir lietota neatbilstoši ražotāja ekspluatācijas un garantijas noteikumiem.
5. Servisa centrs neuzņemas atbildību par apzināti vai neapzināti slēptiem vizuāliem un mehāniskiem defektiem no Klienta puses. Piemēram, plaisas slēpšana zem biezas ekrāna aizsarguzlīmes. Tāpat Servisa centrs neuzņemas atbildību par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem ekrāna aizsarguzlīmei/aizsargstiklam. Klients ir atbildīgs noņemt ekrāna aizsarguzlīmi/aizsargstiklu pirms iekārtas nodošanas remontā.
6. Servisa centrs remontu veic pēc iespējas ātrāk, nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) darba dienu termiņu, taču remonta termiņš var tikt pagarināts, atkarībā no bojātās detaļas pieejamības Servisa centra noliktavā vai arī, ja ir nepieciešamība telekomunikācijas iekārtu (turpmāk tekstā – iekārta) pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šādos gadījumos Servisa centrs apņemas informēt Klientu ar īsziņas starpniecību par nepieciešamību pagarināt remonta termiņu.
7. Ja kopš brīža, kad Servisa centrs ir informējis Klientu ar zvana vai elektroniskā pasta starpniecību par nepieciešamību sniegt atbildi, komentārus vai atsūtīt aksesuārus, ir pagājušas 7 kalendārās dienas un Klients nav atbildējis vai atsūtījis aksesuārus, tad Servisa centrs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma atgriezt iekārtu Klientam, neveicot remontu. Klients piekrīt, ka saruna ar servisa centru var tikt ierakstīta.
8. Pakalpojuma izcenojumu nosaka Servisa centra speciālisti saskaņā ar Servisa centra pakalpojumu cenrādi. Servisa centra speciālisti sniedz sīkākus paskaidrojumus par cenrādī norādītajiem izcenojumiem, veicamo darbu specifiku, ja to pieprasa Klients. Ja iekārtai veikts ārpus garantijas remonts, Servisa centrs nodrošina veiktajam remontam un nomainītajām detaļām garantiju 3 mēnešu laikā no brīža, kad iekārta izsniegta Klientam.
9. Nododot iekārtu remontā, Klients tiek informēts un pilnībā apzinās, ka ir iespējama iekārtā esošo datu (kontakti, galerija, kalendāru ieraksti, u.c.) izdzēšana. Par datu saglabāšanu ir atbildīgs Klients. Datu saglabāšana pirms remonta uzsākšanas ir maksas pakalpojums un Klientam ir pienākums informēt Servisa centra atbildīgos darbiniekus par vēlmi veikt datu saglabāšanu pirms iekārtas nodošanas servisā.
10. Klients ar savu parakstu apliecina, ka iekārta ir Klienta īpašums un klienta dati (vārds, uzvārds, telefona numurs) ir patiesi. Ja Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju un Servisa centram tā rezultātā ir radušies zaudējumi, tad Klients apņemas segt visus radušos zaudējumus.
11. Darījuma izpildes nodrošināšanai Servisa centrs ir tiesīgs apstrādāt Klienta datus, t.sk. personu identificējošu kodu, kā arī nodot iekārtas pirkuma (darījuma) apliecinoša dokumenta kopiju iekārtas ražotājam vai tā norādītai personai.
12. Klients ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu finansiālu atbildību par izsniegto maiņas iekārtu uz remonta laiku. Ja klients nespēs atgriezt maiņas iekārtu servisa centram, tad klients apņemas segt radušos zaudējumus.
13. Servisa centrs apņemas uzglabāt Klienta iekārtu 20 (divdesmit) kalendārās dienas bez maksas, no brīža, kad Klients ir informēts ar īsziņas vai zvana starpniecību par iespēju saņemt iekārtu. Par turpmāko iekārtas glabāšanu Klients apņemas maksāt EUR 1.00 (vienu eiro) par katru nākamo diennakti.
14. Klientam ierodoties saņemt iekārtu, pirms iekārtas saņemšanas, ir pienākums samaksāt visus saistītos izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem: maksas remontu, diagnostiku, iekārtas uzglabāšanu u.c.
15. Pēc remonta, saņemot iekārtu, Klients uzrāda un nodod Servisa centram pieņemšanas kvīts eksemplāru. Ja pieņemšanas kvīts nozaudēta, Servisa centrs izsniedz iekārtu tikai pieņemšanas kvītī norādītajai personai. Šajā gadījumā pirms iekārtas izsniegšanas, Klientam ir pienākums uzrādīt vai iesniegt Servisa centra pieprasītos dokumentus vai to kopijas, kas apliecina Klienta identitāti un saistību ar iekārtu.
16. Saņemot iekārtu pēc remonta, Klientam uz vietas ir jāpārbauda:
     a. vai saņemtā iekārta pēc remonta ir tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija nodota remontā;
     b. vai iekārtai pēc veiktā remonta ir novērsti pieteiktie iekārtas defekti;
     c. vai iekārtai pēc veiktā remonta nav parādījušies jauni vizuālie defekti.
Saņemot iekārtu, Klients apliecina ar parakstu izdošanas kvītī, ka ir veicis augstāk minēto pārbaudi, iekārtas remonts ir veikts kvalitatīvi un šajā sakarā tam nav pretenziju pret Servisa centru.