Nokia garantijas ierobežojumi

Garantijas periodā Ražotājs saprātīgā laikā bez maksas novērš Defektu, salabojot vai nomainot bojāto Izstrādājumu vai tā bojāto daļu pēc saviem ieskatiem, ja esat informējis Ražotāju par Defektu pirms garantijas perioda beigām. Labojot vai apmainot Izstrādājumu, Ražotājs var izmantot jaunas vai atjaunotas detaļas vai izstrādājumus.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, remonts vai nomaiņa neatjauno un nepagarina garantijas periodu. Šī Garantija uz atlikušo garantijas perioda daļu vai sešdesmit (60) dienas no remonta vai apmainīšanas datuma, izvēloties garāko no šiem periodiem, ir spēkā oriģinālajām vai rezerves detaļām vai apmainītajiem Izstrādājumiem, kas nodrošināti saskaņā ar šo Garantiju.
Garantijas periodā Ražotājs saprātīgā laikā bez maksas novērš Defektu, salabojot vai nomainot bojāto Izstrādājumu vai tā bojāto daļu pēc saviem ieskatiem, ja esat informējis Ražotāju par Defektu pirms garantijas perioda beigām. Labojot vai apmainot Izstrādājumu, Ražotājs var izmantot jaunas vai atjaunotas detaļas vai izstrādājumus.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, remonts vai nomaiņa neatjauno un nepagarina garantijas periodu. Šī Garantija uz atlikušo garantijas perioda daļu vai sešdesmit (60) dienas no remonta vai apmainīšanas datuma, izvēloties garāko no šiem periodiem, ir spēkā oriģinālajām vai rezerves detaļām vai apmainītajiem Izstrādājumiem, kas nodrošināti saskaņā ar šo Garantiju.

Ražotājs nenodrošina garantiju tālāk minētajam:

 • Lietotāja rokasgrāmatas;
 • Jebkurā laikā Izstrādājumā instalētā un lejupielādētā trešo pušu programmatūra, iestatījumi, saturs, dati vai saites; (ii) Ražotāja un trešo pušu pakalpojumi un atbalsta klientprogrammas (pat Ražotāja iepriekš instalētas) (lai iepazītos ar savām tiesībām un saistībām, lūdzu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, kas attiecināmi uz šiem pakalpojumiem);
 • Normāls nolietojums un nodilums, (ii) samazināta akumulatora uzlādes kapacitāte, kas ir dabisks akumulatora kalpošanas laika beigu rezultāts, (iii) pikseļu defekti Izstrādājuma displejā, kas atbilst nozares standartiem;
 • SIM karte un/vai jebkurš mobilais vai cits tīkls vai sistēma, kurā Izstrādājums darbojas;
 • Kļūdas vai bojājumi, ko izraisa: (i) Izstrādājuma nepareiza lietošana vai tā izmantošana pretrunā ar lietotāja rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem, piemēram, Izstrādājums tiek pakļauts mitruma iedarbībai vai ārkārtējiem termiskiem vai vides apstākļiem vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, pārtikas vai šķidruma izšļakstīšanai vai ķīmisko vielu ietekmei; (ii) Izstrādājuma izmantošana kopā ar izstrādājumiem, piederumiem, programmatūru vai pakalpojumiem, kurus Ražotājs nav izstrādājis vai piegādājis, vai Izstrādājuma pievienošana šādiem izstrādājumiem; (iii) jebkādi izstrādājumi, ko ar Izstrādājumu apvienojusi kāda trešā puse; (iv) bojājumi vai kļūdas, ko izraisa nesankcionēta piekļuve, uzlaušana, vīrusi vai cita ļaunprogrammatūra, kā arī nesankcionēta piekļuve pakalpojumiem, kontiem, datorsistēmām vai tīkliem; (v) citas darbības, ko Ražotājs nevar kontrolēt ar sev pieejamiem līdzekļiem;

Šī Garantija nav spēkā:

 • ārpus ietvertajām valstīm;
 • ja Izstrādājums vai programmatūra, kas tajā darbojas, ir (i) atvērta, pārveidota vai labota bez Ražotāja atļaujas vai (ii) labota, izmantojot neatļautas detaļas;
 • ja Izstrādājuma sērijas numurs, mobilā piederuma datu kods vai IMEI kods ir noņemts, dzēsts, padarīts nesalasāms, mainīts vai nav salasāms citu iemeslu dēļ;
 • ja neesat instalējis jaunākos programmatūras atjauninājumus, kas ir publiski pieejami izstrādājumam, pamatotā to izlaišanas laika posmā;
 • ja atsakāties Izstrādājumu nodot Ražotāja īpašumā, lai veiktu remontu vai izmeklēšanu;
 • ja šī Garantija nav attiecināma uz Izstrādājumu vai problēmu, kuras dēļ nepieciešams remonts, Ražotājs patur tiesības pieprasīt maksu par Izstrādājuma remontu vai apmaiņu, kā arī maksu par apkalpošanu;

Sīkāk - http://www.microsoft.com/lv-lv/mobile/atbalsts/razotaja-ierobezota-garantija/