Samsung garantijas ierobežojumi

Šim Samsung produktam („Produkts”) ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu („Garantijas Periods”) no gala lietotāja („Klients”) veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu un izstrādes defektiem („Garantija”). 
 Jebkādu piederumu, kas tiek piegādāti kopā ar Produktu vai iegādāti atsevišķi, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši.

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem, ko izraisījuši šādi iemesli:

 • Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;
 • Nepareiza lietošana vai nepareiza rīcība (tostarp pārtraukta paroles uzstādīšana vai atiestatīšana);
 • Elektriskās strāvas svārstības, īssavienojums vai nepareiza sprieguma pielietošana;
 • Kukaiņu vai parazītu ieperināšanās;
 • Nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
 • Lietošanas instrukciju neievērošana, tostarp, pārmērīga lietošana vai pārslogošana, pārsniedzot nominālo jaudu;
 • Izmantošana citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem Produkts paredzēts;
 • Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;
 • Neautorizēts remonts, ko veic kāds cits, nevis Samsung grupas sabiedrība vai Autorizētais Servisa Centrs;
 • Neapstiprinātu, Samsung neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;
 • Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis Produktu, vai Autorizētais Servisa Centrs.

Garantija nav spēkā attiecībā uz:

 • Produktu, ja tā sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
 • Citu ražotāju aparatūru vai programmatūru, pat ja tā bijusi pārdota vai komplektēta kopā ar Produktu;
 • Klienta datiem, kas saglabāti vai iegūti ar Produkta palīdzību; Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Klienta datiem. Jums jāaizsargā savi svarīgie dati un laiku pa laikam jāizgatavo šādu datu kopijas!
 • Jebkādiem LCD vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;
 • Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.
 • Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.

Sīkāk - http://www.samsung.com/lv/support/warranty/