Privātuma politika darbinieku atlases procesā

Kandidātu privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: [09.09.2019]

Kandidātu privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
LMT grupas uzņēmumu privātuma politikas darbinieku atlases procesā mērķis ir sniegt kandidātam (turpmāk – datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, pamatu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta īstenojamām tiesībām.

2. Pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir LMT grupas uzņēmums, kas ir izsludinājis attiecīgo vakanci:

  • Latvijas Mobilais Telefons, SIA (vienotais reģistrācijas Nr. 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 (turpmāk – LMT);
  • LMT RETAIL & LOGISTICS SIA (vienotais reģistrācijas Nr.LV40103148504, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039); 

turpmāk - visi kopā LMT grupa vai katrs atsevišķi LMT grupas uzņēmums.

3. Piemērošana
Šo dokumentu piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz datu subjektu, kas iesniedz savu pieteikumu darbinieku atlasei attiecīgā LMT grupas uzņēmuma izsludinātajā vakancē.

4. Sniegtie personas dati
4.1. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Darbinieku atlases procesā tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personu identifikācijas dati, privātā kontaktinformācija, amata dati, izglītības un mācību dati, CV dati, fotogrāfijas, komunikācijas un uzvedības dati (piemēram, atsauksmes, atlases procesā veiktie uzdevumi, u.tml.) un cita informācija, ko persona pēc saviem ieskatiem ir iesniegusi. 
4.2. LMT grupas uzņēmumi lūdz nesniegt datus, kas būtu uzskatāmi par sensitīviem Personas datiem (piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli, politiskajiem uzskatiem vai ģimenes locekļiem), kā arī citus datus, kas nav nepieciešami jūsu atbilstības konkrētajam amatam izvērtēšanai.

5. Datu apstrādes nolūks
LMT grupas uzņēmums apstrādā personas datus darbinieku atlases vajadzībām tikai uz konkrētu vakanto amata vietu vai sludinājumā norādītajam mērķim.

6. Datu apstrādes tiesiskais pamats
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana iesniegt savus datus un piedalīties darbinieku atlases procesā uz vakanto amatu, un LMT grupas leģitīmo interešu ievērošana.

7. Datu pieejamība
7.1. Efektīvai atlases procesa nodrošināšanai LMT grupā ietilpstošie uzņēmumi var pilnvarot viens otru veikt atsevišķas atlases darbības, ja tas ir nepieciešams saistībā ar vakanto amata vietu, uz kuru datu subjekts pieteicies. Attiecīgais LMT grupas uzņēmums nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši LMT grupas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei. 
7.2. LMT grupas uzņēmums personas datus var nodot arī citām, LMT grupā neietilpstošām trešajām personām, piemēram, uzņēmumiem, ar kuriem LMT grupas uzņēmumam ir sadarbība personības testu veikšanai. Jebkāda Personas datu nodošana tiks veikta atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, datu subjektu par to informējot un saņemot datu subjekta piekrišanu.

8. Datu glabāšana
8.1. Datu subjekta Personas dati tiks glabāti 6 mēnešus pēc atlases procesa beigām, izņemot gadījumus, kad LMT grupas uzņēmums aizstāv savas likumiskās intereses. Šādā gadījumā Personas dati tiks dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām. 
8.2. Gadījumā, ja datu subjekts būs izteicis lūgumu iesniegtos Personas datus dzēst ātrāk – LMT grupas uzņēmums Personas datu glabāšanas termiņu saīsina līdz 4 mēnešiem no brīža, kad datu subjektam ir paziņots par atteikumu uz attiecīgo vakanci.

9. Tiesības piekļūt datiem, tos labot un dzēst
9.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izvēlēties, dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar LMT grupas uzņēmumu, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. 
9.2. Datu subjekts var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm (Datu valsts inspekcijai) personas datu apstrādes jautājumos. 
9.3. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LMT grupas uzņēmuma pienākumiem, kas ir uzlikti ar tiesību aktiem.

10. Datu aizsardzība
10.1. Personas dati tiek apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības, īstenojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus glabāšanas pasākumus. 
10.2. LMT grupas uzņēmumi pastāvīgi pilnveido un attīsta savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski tiek grozīts un papildināts šis dokuments. LMT grupas uzņēmumi aicina regulāri iepazīties ar šī dokumenta aktuālo versiju. Tā pieejama LMT grupas saziņas kanālos, tostarp LMT klientu centros un LMT mājas lapā www.lmt.lv. 
10.3. LMT grupā Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) izvirzītajiem kritērijiem, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

11. Kontaktinformācija
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo dokumentu vai Personas datu apstrādi aicinām ar LMT grupas uzņēmumu sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu: 
11.1. Juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039; 
11.2. diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis: 8076 8076; 
11.3. diennakts informatīvais tālrunis zvaniem no ārvalstīm: +371 2931 9911 (zvanot no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – bez maksas) 
11.4. e-pasts: info@lmt.lv
11.5. fakss: 6777 3707; 
11.6. īsziņas uz Kontaktu centru: 8076 8076; 
11.7. Datu aizsardzības speciālists: personasdati@lmt.lv.