Servisa noteikumi

Servisa noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: [27.02.2024]

 1. Garantijas remonts – bezmaksas remonts, ko saskaņā ar iekārtas iegādes nosacījumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina ražotājs, ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumi.
   
 2. Ārpus garantijas remonts – maksas pakalpojums, ja bojātai iekārtai defekts radies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāja neapstiprināta programmnodrošinājuma instalēšana, un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ.
   
 3. Ja Klients nodod iekārtu maksas remontā, bet nevēlas veikt remontu par piedāvāto summu, Klientam ir jāmaksā par veikto diagnostiku (saskaņā ar cenrādi: https://www.tsc.lv/lv/footer-menu/noderiga-informacija/pakalpojumu-cenradis . Diagnostikas cena var mainīties robežās no 15.00 EUR līdz 122.00 EUR atkarībā no servisa, kurā tiks nodrošināts pakalpojums. Diagnostika ietver defektīvo detaļu noteikšanu, bet ne to nomaiņu.
   
 4. Servisa centrs neuzņemas atbildību par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem, ja iekārtai iepriekš veikts neautorizēts remonts, uzstādītas nekvalitatīvas, neoriģinālas rezerves daļas vai iekārta ir lietota neatbilstoši ražotāja noteiktajiem iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem.
   
 5. Servisa centrs nav atbildīgs par slēptiem iekārtas defektiem, kuri atklājušies pēc iekārtas pieņemšanas remontā un/ vai kurus nav bijis iespējams konstatēt ierīces pieņemšanas brīdī, piemēram, plaisas slēpšana zem biezas ekrāna aizsarguzlīmes . Klients noņem ekrāna aizsarguzlīmi vai aizsargstiklu pirms iekārtas nodošanas remontā. Servisa centrs nav atbildīgs par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem ekrāna aizsarguzlīmei vai aizsargstiklam.
   
 6. Servisa centrs utilizē ārpus garantijas remonta procesā iekārtai nomainītās rezerves daļas (atkritumus). Ārpus garantijas remonta gadījumā Klients var saņemt iekārtas bojātās rezerves daļas kopā ar iekārtu, ja Klients pirms iekārtas nodošanas remontā informējis Servisa centru par šādu vēlmi.
   
 7. Servisa centrs remontu veic pēc iespējas ātrāk, nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu termiņu, taču remonta termiņš var tikt pagarināts ņemot vērā bojātās detaļas pieejamību Servisa centra noliktavā vai arī nepieciešamību iekārtu pārsūtīt uz specializētu servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Servisa centrs informē Klientu ar īsziņu par nepieciešamību pagarināt remonta termiņu.
   
 8. Ja kopš brīža, kad Servisa centrs ir informējis Klientu ar īsziņā, zvanot vai elektroniskajā pastā par nepieciešamību sniegt atbildi, komentārus vai atsūtīt aksesuārus, ir pagājušas 3 (trīs) kalendārās dienas, un Klients nav atbildējis vai atsūtījis aksesuārus, tad Servisa centrs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma atdot atpakaļ iekārtu Klientam, neveicot remontu. Klients ir informēts, ka ar Klienta pieteikto remontu saistītā darījuma nodrošināšanai saruna ar Servisa centru var tikt ierakstīta.
   
 9. Pakalpojuma izcenojumu nosaka Servisa centra speciālisti saskaņā ar Servisa centra pakalpojumu cenrādi. Servisa centra speciālisti sniedz sīkākus paskaidrojumus par cenrādī norādītajiem izcenojumiem, veicamo darbu specifiku, ja to pieprasa Klients. Ja iekārtai veikts ārpus garantijas remonts, Servisa centrs nodrošina veiktajam remontam un nomainītajām detaļām 3 (trīs) mēnešu garantiju no brīža, kad iekārta izsniegta Klientam. Klientam papildus ir arī normatīvajos aktos paredzētās tiesības.
   
 10. Lai nodrošinātu iekārtas remontu, pirms iekārtas nodošanas remontā Klients atslēdz iekārtas drošības kodu, paroli vai cita veida ierobežojumus, kas var traucēt remontam, bet ja tas nav iespējams – informē Servisa centru par ierobežojumu atslēgšanas iespējām. Pirms iekārtas nodošanas remontā, Klients izņem no iekārtas SIM karti/-es un atmiņas karti/-es, kā arī dzēš no iekārtas personas datus, tai skaitā kontaktus, galerijas, kalendāru ierakstus u.c. Par iekārtas datu saglabāšanu ārpus iekārtas ir atbildīgs Klients, un nepieciešamības gadījumā Klients sev nodrošina datu rezerves kopiju (backup). Klients ir informēts un pilnībā apzinās, ka iekārtā un atmiņas kartē saglabātie dati remonta laikā var tikt neatgriezeniski izdzēsti. Ja iekārtā būs atstāta SIM karte/-es, Servisa centrā tā tiks iznīcināta. Datu saglabāšana Servisa centrā ir maksas pakalpojums (saskaņā ar cenrādi), un Klientam ir pienākums informēt Servisa centru par vēlmi veikt datu saglabāšanu pirms iekārtas nodošanas remontā. Pakalpojuma Datu saglabāšana ietvaros ir iespējams saglabāt Apple iekārtām tikai kontaktus un galeriju, pārējām ražotāju iekārtām – kontaktus, galeriju, īsziņas, veikto zvanu žurnālu un kalendāra ierakstus. Datoriem tiek saglabāts C:\Users\ mapes saturs (iespēja saglabāt failus papildu no citām direktorijām iepriekš vienojoties).
   
 11. Veicot iekārtas remontu, var atklāties papildu bojājumi, kā rezultātā iekārtas tehniskais stāvoklis var pasliktināties un iekārta var pārstāt strādāt pilnībā. Ja Klients pirms iekārtas nodošanas remontā nav izveidojis iekārtā esošo datu rezerves kopiju (back-up) citā datu nesējā, Klients apzinās un pieņem ar šādu savu lēmumu saistītos riskus (datu neatgriezenisku pazaudēšanu remonta laikā), t.sk., ja pasūtīts datu saglabāšanas pakalpojums. Servisa centrs neuzņemas atbildību par datu nozaudēšanu vai iznīcināšanu remonta laikā, t.sk. ja pasūtīts datu saglabāšanas pakalpojums.
   
 12. Nododot iekārtu remontā, Klients apliecina, ka iekārta ir Klienta īpašums un Klienta sniegtie dati ir patiesi. Ja Klients norāda Servisa centram papildu citas personas kontaktinformāciju saziņai par Klienta iekārtas remontu, Klients ir atbildīgs par šo sniegto datu tiesiskumu un personas informēšanu par personas datu apstrādi un Servisa Privātuma politiku. Klientam un Servisa centram ir saistoši Klienta norādītās kontaktpersonas dotie rīkojumi par Klienta darījuma jautājumiem. Ja Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju un Servisa centram tā rezultātā ir radušies zaudējumi, Klients apņemas segt visus radušos zaudējumus.
   
 13. Darījuma noslēgšanai elektroniskā veidā ar Servisa centra digitālo iekārtas pieņemšanas un/vai izdošanas kvīti Servisa centrs un Klients veic darījuma elektronisku apstiprinājumu. Servisa centra darījuma elektroniskais apstiprinājums tiek nodrošināts ar Servisa centra elektronisko zīmogu, kura sertifikātu ir izsniedzis Latvijā akreditēts uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un kura sertifikāts ietver Servisa centra uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru. Servisa centra elektroniskais zīmogs ir uzskatāms par Servisa centra elektronisko parakstu. Darījuma noslēgšanai elektroniskā veidā Klients veic darījuma elektronisku apstiprinājumu ar parakstu, izmantojot Servisa centra izsniegto digitālo pildspalvu. Šāds Klienta paraksts ir uzskatāmas par Klienta pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē, un darījuma Pusēm šāds dokuments ir saistošs. Par šādā veidā noslēgto darījumu noslēgšanas vietu tiek uzskatīta Servisa centra juridiskā adrese.
   
 14. Lai nodrošinātu saziņu ar klientu, iekārtas remontu, maksājumu un citu savstarpējo saistību izpildi, Servisa centrs kā personas datu pārzinis apstrādā pieņemšanas un/vai izdošanas kvītī ietvertos Klienta un/vai tā kontaktpersonas personas datus. Personas datu apstrāde tiek īstenota saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ,tajā skaitā personas datu apstrādes mērķiem, pamatojumu un tiesībām pieejama Servisa centra Privātuma politikā: https://www.tsc.lv/files/Privatuma_politika.pdf.
   
 15. Servisa centrs uz iekārtas remonta laiku var izsniegt Klientam maiņas iekārtu, kuras modelis un vērtība tiek norādīta iekārtas pieņemšanas kvītī. Klients ir materiāli atbildīgs, ja izsniegtā maiņas iekārta nozaudēta vai sabojāta, un sedz Servisa centram visas ar maiņas iekārtas aizvietošanu vai remontu saistītās izmaksas. Klients izdzēš visus personisko informāciju un atgriež maiņas iekārtu Servisa centram vai sedz maiņas iekārtas vērtību un visas ar maiņas iekārtas aizvietošanu vai remontu saistītās izmaksas uzreiz pēc remonta izpildes, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā kopš klients tiek informēts par remonta izpildi. Savlaicīgi neatgrieztu maiņas iekārtu darbība tīklā var tikt bloķēta, ievadot informāciju zudušo iekārtu datu bāzē.
   
 16. Servisa centrs apņemas izvietot Servisa centra noliktavā un uzglabāt Klienta iekārtu 20 (divdesmit) kalendārās dienas bez papildu maksas, no brīža, kad Klients ir informēts ar īsziņas, zvana vai e-pasta, ja tāds sniegts, starpniecību par iespēju saņemt iekārtu servisa centrā vai klientu apkalpošanas centrā. Par turpmāko iekārtas uzglabāšanu Klients apņemas maksāt EUR 1.00 (vienu) EUR par katru nākamo glabāšanas diennakti. Klients ir informēts un piekrīt, ka klienta iekārtas, beidzoties šo iekārtu bezmaksas uzglabāšanas termiņam, Servisa centra noliktavā tiek uzglabātas ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus. Ja klients šajā laika periodā iekārtas no Servisa centra neizņem, tad Klients ir pilnvarojis Servisa centru, un Servisa centrs iegūst tiesības, pirms tam brīdinot Klientu, utilizēt klienta iekārtas vai arī pārdot tās par brīvu cenu, ar iegūtajiem līdzekļiem sedzot ar Klienta iekārtas glabājumu saistītos Servisa centra izdevumus.
   
 17. Klientam ir pienākums ierasties pēc iekārtas 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā skaitot no brīža, kad Klients tiek informēts par remonta izpildi. Lai saņemtu iekārtu, Klientam jāuzrāda pieņemšanas kvīts vai iekārtas saņemšanas paredzētais PIN kods, kā arī jānokārto visas maksājumu saistības par saņemtajiem pakalpojumiem: maksas remontu, diagnostiku, iekārtas uzglabāšanu, maiņas iekārtu u.c. Ja pieņemšanas kvīts nozaudēta, Servisa centrs izsniedz iekārtu kvītī norādītajai personai, pārbaudot tās personu apliecinošu dokumentu. Savlaicīgi nenokārtotu maksājumu saistību gadījumā Servisa centrs var ievietot informāciju par parādu un Klientu, ieskaitot Klienta personas datus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētās parādvēstures un kredītinformācijas datu bāzēs, vai uzsākt parāda piedziņas procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   
 18. Ja Klients digitālajā iekārtas pieņemšanas kvītī ir apstiprinājis izvēli iekārtu no Servisa centra saņemt ar PIN kodu, tad Klients ir atbildīgs un nodrošina izsniegtā PIN koda nepieejamību trešajām personām, kas nav Klienta autorizētas saņemt iekārtu no remonta. Klients atbild par visām darbībām, tai skaitā pilnvaroto personu un jebkuru citu trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Klientam piešķirto PIN kodu. PIN koda nodošana citai personai ir uzskatāma par Klienta pilnvarojumu šai personai darboties Klienta vārdā saistībā ar iekārtas remontu. Ja PIN kods vai jebkāda cita konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām bez Klienta piekrišanas, Klientam ir pienākums par to nekavējoties informēt Servisa centru.
   
 19. Saņemot iekārtu pēc remonta, Klientam uz vietas Servisa centrā vai 12 (divpadsmit) stundu laikā (ja iekārta no remonta saņemta ar kurjeru vai izmantojot pakomāta servisu) ir jāpārbauda:
  19.1. vai saņemtā iekārta pēc remonta ir tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija nodota remontā, tai skaitā, attiecībā uz iekārtā saglabātajiem datiem, ja šāds pakalpojums ir pieteikts Servisa centrā pirms iekārtas nodošanas remontā;
  19.2. vai iekārtai pēc veiktā remonta ir novērsti pieteiktie iekārtas defekti;
  19.3. vai iekārtai pēc veiktā remonta nav parādījušies jauni vizuālie defekti.
  Saņemot iekārtu klātienē, Klients apliecina ar parakstu iekārtas izdošanas kvītī vai ar elektronisko apstiprinājumu elektroniskajā izdošanas kvītī, ka ir veicis augstāk minēto pārbaudi, iekārtas remonts ir veikts kvalitatīvi un šajā sakarā Klientam nav pretenziju pret Servisa centru. Saņemot iekārtu ar kurjeru vai izmantojot pakomāta servisu, Klients informē Servisa centru par iekārtai konstatētajiem trūkumiem klātienē vai ar zvana/elektroniskā pasta starpniecību 12 (divpadsmit) stundu laikā kopš iekārtas saņemšanas brīža. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir veicis augstāk minēto pārbaudi, iekārtas remonts ir veikts kvalitatīvi un šajā sakarā Klientam nav pretenziju pret Servisa centru.
   
 20. Servisa centram ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšējas Klienta brīdināšanas mainīt, labot vai papildināt Servisa noteikumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā no dienas, kad tie tiek publiskoti Servisa centra mājas lapā. Klienta remonta pieteikumi, kas ir iesniegti līdz Servisa noteikumu izmaiņu dienai, tiek izpildīti saskaņā ar Servisa noteikumiem, kas bija spēkā remonta pieteikuma iesniegšanas brīdī.