Noteikumi, pakalpojuma nodrošināšana, samaksas kārtība

TSC E-veikala noteikumi

TSC E-veikala noteikumi

1.      Vispārējie jautājumi

1.1.  TSC E-veikals ir attālinātās pakalpojuma sniegšanas vietne – www.tsc.lv (tālāk tekstā – E-veikals), kas nodrošina iespēju iepazīties ar TSC sniegtajiem pakalpojumiem un veikt to pasūtījumu.

1.2. Uzņēmuma rekvizīti: LMT Retail & Logistics SIA, reģistrācijas Nr. 40103148504, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039.

1.3.  Ikviena persona (tālāk tekstā – Klients), veicot E-veikalā pieejamo iekārtu remonta pakalpojumu pasūtījumu (tālāk tekstā – Pasūtījums), apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos noteikumus, servisa noteikumus un E-veikala lietošanas aprakstus, sūtījuma iepakošana. Klients ar Pasūtījuma veikšanu apliecina, ka ir saņēmis un iepazinies arī ar atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību.

1.4.  E-veikalā pieejamo pakalpojumu Pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi nodrošina TSC un tā Pasūtījumu piegādes un apstrādes sadarbības partneri.

1.5.  E-veikals nodrošina sekojošus pakalpojumus:

1.5.1.  Garantijas remonts – bezmaksas remonts, ko saskaņā ar iekārtas iegādes nosacījumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina ražotājs, ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumi;

1.5.2.  Ārpus garantijas remonts – maksas pakalpojums, ja bojātai iekārtai defekts radies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāja neapstiprināta programmnodrošinājuma instalēšana, un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ;

1.5.3.  Apdrošināšanas remonts – maksas pakalpojums, kuru pilnībā vai daļēji apmaksā apdrošinātājs, ja bojātai iekārtai defekts radies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāja neapstiprināta programmnodrošinājuma instalēšana, un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ;

1.5.4.  Datu saglabāšana – maksas pakalpojums. Pakalpojuma Datu saglabāšana ietvaros ir iespējams saglabāt Apple iekārtām tikai kontaktus un galeriju, pārējām ražotāju iekārtām - kontaktus, galeriju, īsziņas, veikto zvanu žurnālu un kalendāra ierakstus.

2.      Remonta pakalpojuma pasūtīšana

2.1.  Klients, veicot Pasūtījumu E-veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Klienta izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.2.  Klients apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums netiek nodrošināts.

2.3.  Klients piekrīt savu personas datu, t.sk. personu identificējošo kodu apstrādei un tehnoloģisko risinājumu izmantošanai, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi, norēķinu administrēšanu, pakalpojumu piedāvāšanu, pretenziju izskatīšanu un garantijas saistību izpildi.

2.4.  Veicot Pasūtījumu, Klientam jāatslēdz iekārtas drošības kodu, paroli vai cita veida ierobežojumus, kas var traucēt remontam. Klientam jāizņem no iekārtas SIM karti/-es un atmiņas karti/-es, kā arī jāizdzēš no iekārtas personas datus, tai skaitā kontaktus, galerijas, kalendāru ierakstus u.c. Par iekārtas datu saglabāšanu ārpus iekārtas ir atbildīgs Klients un nepieciešamības gadījumā Klients sev nodrošina datu rezerves kopiju (backup). Klients ir informēts un pilnībā apzinās, ka iekārtā un atmiņas kartē saglabātie dati remonta laikā var tikt neatgriezeniski izdzēsti. Ja iekārtā būs atstāta SIM karte/-es, servisa centrā tā tiks iznīcināta. Datu saglabāšana servisa centrā ir maksas pakalpojums (saskaņā ar cenrādi) un Klientam ir pienākums informēt Servisa centru par vēlmi veikt datu saglabāšanu pirms iekārtas nodošanas remontā, aizpildot Pasūtījuma pieteikumu.

2.5.  Pēc Pasūtījuma noformēšanas un Klienta apstiprinājuma par iepazīšanos ar šiem noteikumiem un citiem saistošajiem dokumentiem saņemšanas, uz Klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts nosūtīšanas etiķete elektroniskā formātā, informācija par iespēju sekot līdzi remonta procesam, rēķins par apmaksātajiem pakalpojumiem un informācija par apmaksu.. Klientam droši jāiepako iekārta, lai novērstu bojājumus sūtīšanas laikā, kā arī jāievēro pārējos drošas sūtīšanas noteikumus, ar kuriem var iepazīties sadaļā noderīga informācija, sūtījuma iepakošana.

2.6.  E-veikals var atteikt Pasūtījumu, ja:

2.6.1.  attiecīgais Pasūtījums nav pieejams,

2.6.2.  ja Klienta maksājuma uzdevums nav apstiprināts vai ir noraidīts.  

3.      Remonta pakalpojuma nodrošināšana, cenas un samaksas kārtība

3.1.  Klients, veicot Pasūtījumu E-veikalā, piekrīt izvēlētās pakalpojuma cenai un tās samaksas kārtībai.

3.2.  Pakalpojumu cenas E-veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par Pasūtījuma piegādi (ja tāda ir paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši E-veikala piegādes maksām.

3.3.  Saņemot Klienta iekārtu servisa centrā, elektronikas tehniķi veiks pilnu iekārtas tehniskā stāvokļa diagnostiku un pārbaudīs, vai Klienta izvēlētais pakalpojums attiecas uz konstatētajiem bojājumiem. E-veikals sagatavos remonta tāmi, kas tiks nosūtīta Klientam. Klients varēs izvēlēties, vai pieņemt piedāvātās remonta izmaksas, vai atsaukt Pasūtījumu. Ja Klients izvēlēsies saņemt Pasūtījumu,  tad klientam tiks nosūtīts saite uz apmaksas vietni, karā klients veic apmaksu izvēloties sev ērtāko apmaksas veidu, pēc samaksas saņemšanas tiks uzsākta pasūtījuma izpilde. Ja Klients nolems atsaukt Pasūtījumu, iekārta tiks nosūtīta atpakaļ Klientam.

3.4.  Servisa centrs remontu veic pēc iespējas ātrāk, nepārsniedzot 21 (divdesmit vienas) dienas termiņu. Remonta termiņš var tikt pagarināts ņemot vērā bojātās detaļas pieejamību noliktavā vai arī nepieciešamību iekārtu pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Servisa centrs apņemas informēt Klientu ar īsziņas starpniecību par nepieciešamību pagarināt remonta termiņu.

3.5.  Veicot pilnu iekārtas tehniskā stāvokļa diagnostiku, Klienta iekārta tiks izjaukta. Bojāto detaļu atkārtota montāža var būt neiespējama. Ja Klients atteiksies no Pasūtījuma, iekārta tiks atgriezta demontētā veidā.

3.6.  Servisa centrs utilizē iekārtas remonta procesā nomainītās detaļas (atkritumus) videi draudzīgā veidā.

4.      Garantijas saistības

4.1.  Garantijas remonts neietekmē ražotāja noteikto garantijas apkalpes termiņu.   

4.2.  Ja iekārtai veikts ārpus garantijas remonts, servisa centrs nodrošina veiktajam remontam un nomainītajām detaļām 3 (trīs) mēnešu garantiju no brīža, kad iekārta izsniegta Klientam. Klientam papildus ir arī normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

4.3.  Ja pasūtījuma piegādes brīdī tiek konstatēts iepakojuma vai preču bojājums vai ir pamats uzskatīt, ka prece, kas atrodas iepakojumā, var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma pieņemšanas. Šādā gadījumā piegādātai precei tiek novērsti bojājumi bez maksas.

4.4.  Ar Pasūtījuma izpildi saistītos jautājumus, kā arī jautājumus par Pasūtījuma ietvaros iegādātā pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem Klientam ir tiesības pieteikt šo noteikumu 1.1. punktā attiecīgi norādītajam komersantam. Ar Pasūtījumu saistītajiem jautājumiem piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Klientam – patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesības prasījumu pieteikšanai. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tad Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešamības gadījumā, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju – www.ptac.gov.lv .

4.5.  Klienta rakstveida prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu tiek izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Pārējos gadījumos Klienta rakstveida un mutvārdu prasījumu tiek izskatīti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no prasījumu saņemšanas dienas, ja attiecīgā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošanai.

5.      Iekārtas piegāde klientam

5.1.  Pasūtījuma piegāde notiks Klienta izvēlētajā veidā un uz norādīto adresi.  

5.2.  Pasūtījuma piegādes brīdī Klients apņemas atrasties norādītajā vietā un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā Pasūtījums netiek izsniegts. Citai personai Pasūtījums netiek izsniegts.

5.3.  Ja Pasūtījuma piegādes brīdī Klients norādītajā adresē nav sastopams, kā rezultātā piegāde nav iespējama, Pasūtījums atkārtoti tiek piegādāts pēc tam, kad Klients no jauna apņemas atrasties norādītajā vietā un laikā. Par atkārtoto Pasūtījuma piegādi var tikt aprēķināta papildu piegādes maksa.

5.4.  Pasūtījuma piegādes brīdī Klientam ir pienākums pieņemt Pasūtījumu un pārbaudīt tā atbilstību un kvalitāti, kā arī parakstīt ar attiecīgā Pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus.

5.5. Pēc remonta pabeigšnas iekārta tiek izsūtīta klientam 1-2 darba dienu laikā.

6.      Atteikuma tiesības

6.1.  Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot to attiecīgajam komersantam kā rakstisku apstiprinājumu par atteikšanos no Pasūtījuma. Termiņš ir ievērots, ja Klients lēmumu par atteikumu attiecīgajam komersantam paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Atteikuma veidlapa jānosūta uz elektonisko pastu info@tsc.lv, jāiesniedz klātienē servisa centra filiālēs vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi Rēzeknes iela 5a, Rīga, LV-1067.

6.2.  Gadījumā, ja Klients izmanto atteikuma tiesības, Klientam ir pienākums atdot Pasūtījuma ietvaros saņemtās preces (pilnā komplektācijā, bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus) attiecīgajam komersantam atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients attiecīgajam komersantam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no Pasūtījuma. Atteikuma termiņš tiks uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja preces tiek atdotas atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients atteikuma tiesības nav izmantojis.

6.3.  Atgriežot preces šo noteikumu 7.2. punktā noteiktajā kārtībā:

6.3.1.  Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

5.4.2. Klients sedz ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

5.4.3. Klienta pienākums ir izdzēst jebkuru personīgo informāciju no atgrieztās preces. Komersants, kam atgriezta prece, neatbild par jebkādas Klienta personiskās informācijas noplūdi vai apstrādi, kas saistīta ar šī noteikumu punkta neievērošanu.

6.4.  Pēc atteikuma paziņojuma un Pasūtījuma ietvaros izsniegto preču saņemšanas vai apliecinājuma, ka preces ir nogādātas atpakaļ (atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta ātrāk) par Pasūtījumu un tā standarta piegādi samaksātā naudas summa, izņemot Klienta izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ komersantam, Klientam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Naudas summa Klientam tiek atmaksāta atbilstoši Klienta sākotnēji izmantotajam maksāšanas līdzeklim, ja vien nav vienošanās par citu veidu.

Pēc atteikuma paziņojuma, ja pakalpojuma veikšana vēl nav uzsākta, par Pasūtījumu samaksāto naudas summu, izņemot piegādes un atgriešanas izmaksas, komersants atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā.  Naudas summa Klientam tiek atmaksāta atbilstoši Klienta sākotnēji izmantotajam maksāšanas līdzeklim, ja vien nav vienošanās par citu veidu.

6.5.  Atdodot preci atteikuma tiesību laikā, Klientam ir jāsedz izmaksas par atteikuma tiesību laikā pēc Klienta pieprasījuma jau sniegtajiem pakalpojumiem.  Atsakoties no pakalpojuma atteikuma tiesību laikā, Klientam ir jāsedz izmaksas par atteikuma tiesību laikā pēc Klienta pieprasījuma jau sniegtajiem pakalpojumiem.

6.6.  Klients ir informēts, ka atteikuma tiesības nepiemēro normatīvajos noteikumos paredzētajos gadījumos, ja pēc Klienta pieprasījuma pirms atteikuma tiesību termiņa beigām Klientam ir pilnībā pabeigta uzsākto pakalpojumu sniegšana. Citiem vārdiem: Klients nevar atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana jau ir pabeigta.

Klients var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana ir uzsākta, 14 (četrpadsmit) dienu laikā ar nosacījumu, ka klients proporcionāli apmaksā atteikuma tiesību termiņā saņemto pakalpojumus (elektronikas tehniķu paveikto darbu un sedz apmaksu par nomainītajām iekārtas detaļām).

6.7.  Gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, Klients atbild par Pasūtījuma ietvaros saņemto preču kvalitāti un drošumu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ attiecīgajam komersantam.

6.8.  Klients ir informēts, ka atteikuma tiesības nepiemēro normatīvajos noteikumos paredzētajos gadījumos, tai skaitā, ja pēc Klienta pieprasījuma pirms atteikuma tiesību termiņa beigām Klientam ir pilnībā pabeigta uzsākto pakalpojumu sniegšana.

6.9.  Gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, Klients atbild par Pasūtījuma ietvaros saņemto preču kvalitāti un drošumu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ attiecīgajam komersantam.

7. Apmaksas iespējas

7.1. Maksājuma kartes  VISA, MasterCard

7.2. Populārāko banku multilink internetbanku maksājumi.